Každý člověk může být svobodný.....
Free life
Svobodný život - jsou webové stránky věnované metodám, které mohou lidem pomoci žít svobodný život. Každý člověk je "svobodná duše", která má právo žít svůj život podle své přirozenosti. Každá lidská bytost je jedinečná a nemusí se nechat "zavřít do škatulky" navyklých dogmat či vzorců. Prvním krokem ke svobodnému životu je poznání sebe sama. K tomu nám může pomoci Astrologie, která umožňuje skutečně do hloubky prozkoumat vlastní povahu a schopnosti. Po poznání toho, co, je naším "životním plánem", můžeme přistoupit k přeměně toho, co nás omezuje- mentálních vzorců, různých bloků a převzatých rodových vzorců. Transformačních posunů můžeme dosáhnout pomocí meditace, neurolingvistického programování, šamanských praktik či imaginace. A po poznání sebe sama, po odbourání blokací může člověk jít "za svůj životní plán" a tvořit "nový životní plán".
Nejsilnějším pomocníkem na cestě transformace je LÁSKA - pokud se napojíme na vesmírný zdroj lásky, pochopíme, že všichni jsme jedním. Na určité rovině jsme všichni propojeni- nejen člověk s člověkem, ale i se zvířetem, rostlinou...pochopíme, že to, co činíme druhým, činíme sobě. Dalším silným "spojencem" je PŘÍRODA- napojením se na přírodní cykly můžeme výrazným způsobem zlepšit vlastní život. Současný uspěchaný a vystresovaný způsob žití přetěžuje naše tělo i duši. Je třeba učit se znovu vnímat způsob, kterým k nám příroda promlouvá.
borotín.jpg
borotín 2.jpg
DSCN4213.JPG
Chorvatsko.jpg
Divo.Š.jpg
"odnož" stránek na fb
mé fb stránky o astrologii
Můžete se připojit ke kolektivní dálkové meditaci- Meditace na pomoc deštným pralesům nejen v Amazonii, ale i v Indonésii- Amazonský deštný prales je nazýván "plícemi světa". O tyto plíce nyní přicházíme. Pojďme s tím něco udělat. Meditace bude vždy probíhat v neděli v 21h
Uzavřená skupina Kmen posvátného Boiohaema se soustředí na intenzivní meditační praxi nikoli na plané teorie. Kolektivní a individuální práce na sobě a udržení Života na Zemi jsou pro nás prvořadé.Pracujeme technikami, které jsou nám neúnavně předávány prostřednictvím Petra Chobota.
Uzavřená skupina Expedice Peru s Petrem Chobotem slouží ke sdílení zážitků z těchto expedic a k informacím pro zájemce o tyto expedice

Minulé, budoucí a paralelní životy

310054_413457715418136_407235009_n.jpg
pastlives.jpeg
event_120708442.jpg
5c667a0721091bae0a5074e529e09868.jpg
Jsme trvale spojeny se všemi životy, které jsme kdy žili a které žít budeme. Tyto životy tvoří součást naší cesty, naší povahy a lidského dědictví. Když se spojujeme s jinými životy, které jsme prožili, jsme schopni si na vlastní kůži odžít všelijaké zápasy, radosti a emoce a detaily svého příběhu.
Primární zdroj energie, z něhož pochází veškeré tvorstvo nemá žádný správný ani špatný název. Veškeré názvy, které jsme si pro něj vymysleli pocházejí přímo z něho, takže jsou správné všechny. Názvy jako Bůh, Všehomír, Bohyně, zdroj, Stvoření, Absolutno, Nekonečno atd.jsou zaměnitelné a jsou jedno a totéž.

Slovem DUŠE můžeme nazývat naši podstatu, naše bytí, ducha či energii našeho vědomí. Duše promítá aspekty sebe samé do fyzické skutečnosti - tyto aspekty známe jako svoje tělo, svoje ego, svou vědomou i podvědomou mysl
Každá Duše pochází z NADDUŠE, což je složenina různých duší. Nadduše chce prožívat stvoření v různých dimenzích a prostředích a k tomu je nutné, aby “ODŠTĚPILA” svou energii- každé takové odštěpení představuje jiný život a je samo o sobě CELISTVOU KOMPLETNÍ DUŠÍ. Jiná osoba, jejíž duše pochází z téže nadduše jako ta naše, je naším protějškem (v podstatě je částí nás samotných)
SKUPINA DUŠÍ je určitý počet nadduší, které si prostřednictvím různých vtělení mezi sebou vytvářejí těsná pouta. Mezi příslušníky skupiny duší platí dohoda, že si budou navzájem pomáhat prožívat poučení, která si má osvojit náš vtělený duch.
ÚROVNĚ EXISTENCE začínají odspodu, od jednotlivých duší, a pokračují směrem vzhůru až k Božímu vědomí. Jak stoupáme po těchto úrovních, každá z nich vydává vyšší vibrace nežli ta předchozí a individuálnost energie jednotlivých vědomí je stále méně výrazná, zatímco splývající vědomí nabývá na síle, až nakonec dosáhneme Jednoty. Tuto strukturu si můžeme představit jako trojúhelník: základnu tvoří fyzická vtělení duše do podob lidí, zatímco vrchol představuje Zdroj. Mezi těmito krajnostmi se nachází nadduše.

Při inkarnačních terapiích (a při terapiích navozující rozšířený stav vědomí) se spojujeme s naším Vyšším já -což je rozšíření duše, které existuje ve vyšších dimenzích, na rozdíl od naší mysli není orientováno na fyzickou skutečnost. Ve Vyšším já jsou zakódována témata, cíle a celková vize našeho současného života. Vyšší já obsahuje energetické vibrace naší duše a umožňuje se spojit a sblížit se s naší vibrační podstatou a smyslem
VŠECHNY ŽIVOTY JSOU SOUBĚŽNÉ. Pojmy minulé životy, současné životy, jiné životy a paralelní životy jsou vzájemně zaměnitelné. Důvodem je fakt, že z hlediska nadduše se všechny životy odehrávají zároveň, paralelně v tomto současném okamžiku. Období jednotlivých životů se mohou vzájemně překrývat. Neodpovídá to tomu, jak lidé obvykle chápou čas. Duše se současně štepí na “několik různých životů”. Život je cyklus učení a výuky.
Nadduše je “matkou” všech duší, které osidlují naše přítomné, minulé i budoucí životy. Existuje v dimenzi, kde se všechny časy prožívají jako TEĎ. Z hlediska nadduše se vše, co nazýváme “minulostí, přítomností a budoucností” odehrává v téže chvíli- z této dimenze jsme schopni “vrhnout” se zpět na Zem a prožít fyzickou skutečnost libovolného života, který si zvolíme. Při regresi poznáváme sami sebe v “tom druhém”, i v “tomto” životě, jelikož se oba tyto životy odehrávají zároveň na dvou oddělených stopách energie a aktivity nadduše. Té se všechny naše životy jeví jako “teď”. Regrese tudíž NENÍ PROŽÍVÁNÍM VZPOMÍNKY. To, k čemu v regresi dochází je, že spojujeme svou vibrační energii s vibrační energií nadduše - a z tohoto hlediska splýváme s dalšími životy, které se prostírají v přítomnosti, v daném okamžiku.
My lidé, jsme tvorové multidimenzionální. Přichází k nám daleko více vjemů, než kolik nám jich poskytuje našich pět smyslů. Každé vtělení je zlomkem nadduše. Nadduše je vědomí, které má energetickou podstatu a skládá se ze všech duší, jimiž člověk byl a bude. Nadduše ze sebe odštěpuje zlomky, protože touží poznat sebe samu tím způsobem, že prožije život z mnoha rozdílných perspektiv. Když se nadduše rozhodne, že se poučí o nějaké konkrétní věci, například o lásce, vytvoří energetické zlomky sebe samé čili různé životy - a každý z nich zkoumá a prožívá lásku. Pokud se učíme pouze jednostranně, učení není završeno. Například o lásce se nikdy nemůžeme dozvědět všechno, nepoučíme-li se zároveň o opuštěnosti a samotě. Nadduše se poučuje o lásce tak, že prožívá život plný láskyplných, podpůrných vztahů i život, kdy vztahy vůbec nefungují. Nadduše může danou věc plně poznat a prožít jedině tehdy, když si ji prostuduje z mnoha hledisek
I když hovoříme o jednotlivých duších coby o odštěpcích nadduše, je důležité si uvědomit, že každá duše je sama o sobě KOMPLETNÍ A CELISTVÁ. Zlomky, z nichž se skládá nadduše, se nazývají duševními protějšky, neboť vzhledem k tomu, že sdílejí charakteristické vibrace téže nadduše, vzájemně představují svoje protějšky. Skupina nadduší dohromady tvoří skupinu duší. Na každé následující rovině existence se nadduše rozeznívá vyššími vibracemi než na rovinách předchozích, přičemž se snižuje individuálnost duševních protějšků. A současně platí, že čím více se blížíme k Jednomu, stále intenzivněji splývá s jeho vědomím. Na nejvyšší vibrační úrovni tudíž vy a já - a všechny lidské bytosti, které žijí a žily na této planetě- jsme součástí téže nadduše, téže jediné energie, jíž říkáme Bůh. Z tohoto hlediska máme my lidé společnou nadduši se skalami, rostlinami, zvířaty a vodou. Všichni jsme vzešli z téže hluboké lásky.
Nadduše si vytváří zlomkové duše, aby mohla jejich prostřednictvím vyspívat, přičemž všechny tyto různé duše EXISTUJÍ ZÁROVEŇ. Jednotlivé duše si můžeme představit jako prsty jedné ruky, které existují ve stejné chvíli v čase, zatímco ruka samotná je nadduše. Jiným názorným příkladem je vlak a vagony. Všechny vagony, z nichž je vlak sestaven, se pohybují po kolejích současně, zatímco se v každém vezou jedineční cestující, odehrávají se tam rozmanité činnosti a rozhovory- a takhle vypadají naše oddělené životy. Vagony dohromady tvoří vlak a životy zase vědomí, z něhož se skládá nadduše.
Lidé se dříve domnívali, že cyklus převtělování (reinkarnace) funguje takto: duše se zrodí a vtělí. Její tělo nakonec umírá a dotyčná duše se vrací do dmenze existující mezi životy. Tam vyhodnotí jak si v životě vedla, a pak se rozhodne vtělit se znovu, aby pracovala na stejném či odlišném úkolu. Cyklus pokračuje, dokud se duše nezdokonalí a nesplyne s Božím vědomím. Jinými slovy , reinkarnaci jsme chápali jako lineární postup jednotlivé duše. “Jiné” životy jsme považovali za “minulé” životy téže osoby. Do životů budoucích jsme sotva kdy nahlédli, neboť podle toho, jak jsem celou záležitost chápali, budoucnost dosud nenastala.
Ale protože je nyní naše mysl schopna lépe zpracovávat v prostoru a čase multidimenzionální myšlení , jsme připraveni přesáhnout ona jednodušší vysvětlení, která nám nabízelo tolik generací našich předchůdců. Vně pozemské reality čas běží podle odlišného vzorce. Čas není lineární - pořád je prostě teď. KAŽDÝ ŽIVOT SE TUDÍŽ V PŘÍTOMNÉ CHVÍLI ODVÍJÍ A ZÁROVEŇ UŽ BYL ZAVRŠEN.
Proč tedy vědomě nevnímáme i naše ostatní souběžné životy, které žijeme? Náš mozek má určitou kapacitu na zpracovávání informací. Po neurologické stránce jsme schopni vyladit se jedině na život, který prožíváme v přítomnosti, pomáhá nám to uchovat si ucelené chápání sebe sama. Jak by byla naše ego zmatené, kdyby dokázalo souběžně přijímat vjemy přicházející od všech našich “protějšků”! Už takhle náš mozek odfiltrovává značné množství informací, které nás obklopují v každodenním životě: ze čtyř set miliard binů informací, jež náš mozek každou vteřinu zpracovává si uvědomujeme jen dva tisíce.
Představte si jaké by to bylo, dostávat takových impulzů ještě několikrát tolik! Informace by nás zahltily a ochromily. Hlavou by se nám honilo asi toto: Jsem tovární dělnice v Číně? Beduín jedoucí na velbloudu? Kdo jsem? Schopnost spontánně se spojit s jinými životy se občas projevuje u dětí, ale i v takových případech je informační vstup krátký: v jedné chvíli dítě přijímá záplavu informací, ale vzápětí se přeorientuje na realitu, kterou uznává za svou. S jinými životy se dokážeme spojit i ve snech, poněvadž snový stav představuje pro ego bezpečné prostředí, které se dá zkoumat.
Bez ustání komunikujeme se svými “protějšky” a se svou nadduší, třebaže to vědomě nevnímáme. Podvědomě jsme v trvalém kontaktu a komunikujeme s nimi ve snu. A i když to vědomě nepřiznáváme, životy našich protějšků nás stále ovlivňují. Působí na nás jejich preference, zkušenosti, myšlenky a závěry. Učíme se z toho, jak naše protějšky probádávají svoje témata, zatímco ony se zase učí od nás (např. neočekávaně si oblíbíme různé potraviny nebo nás začnou přitahovat neobvyklé hudební žánry atd).
Když při regresi plynou obrazy, pocity, dojmy - intuitivně cítíme, kým jsme v onom paralelním životě, který prožíváme. Stáváme se “jinou verzí” sebe sama. Hovoříme v první osobě jednotného čísla “Já jsem”. Kdy se regresí přenášíme do jiného života, vylaďujeme se na energii a prožitky “tamější” bytosti. V podstatě se tou osobou staneme.. Spojujeme se s dalším rozsahem VLASTNÍ DUŠE, která má podobné vibrace a zkoumá podobná témata. Onen život skutečně prožíváme - náleží k nadduši a tedy i k nám samotným. VE SKUTEČNOSTI JSME VŠICHNI JEDNO, TAKŽE KDYŽ SI SVOJE VĚDOMÍ PROJEKTUJEME DO NĚJAKÉ SITUACE A VYLADÍME SE NA KONKRÉTNÍ OSOBU, DOSLOVA SE TOU OSOBOU STÁVÁME
Ten, kdo popisuje regresní prožitek, běžně používá formulaci: “Ve svém minulém životě jsem byl/a”…je to praktická zkratka a z určitého hlediska je to správně. Všichni se skládáme z energie naší nadduše. V důsledku toho je každý život, stvořený nadduší, i součástí nás.
A přece je důležité pochopit, že VÁŠ PŘÍTOMNÝ ŽIVOT JE JEDINY KTERÝ MÁTE. JE TO JEDINÝ ŽIVOT, KTERÝ NADDUŠE STVOŘILA PROSTŘEDNICTVÍM VAŠÍ JEDINEČNÉ DUŠE. VE SKUTEČNOSTI ŽÁDNÉ MINULÉ ŽIVOTY NEMÁTE. NEMÁTE ANI ŽIVOTY BUDOUCÍ. JSTE UNIKÁTNÍM VYJÁDŘENÍM VĚDOMÍ, JEŽ SE OBJEVUJE PRÁVĚ TEĎ. ŽÁDNÁ JINÁ BYTOST NIKDY NEBUDE VÁMI - A NAOPAK VY NIKDY NEBUDE JINOU BYTOSTÍ. TATO DVĚ HLEDISKA VÁM ZPOČÁTKU BUDOU PŘIPADAT PARADOXNÍ, ALE JESTLIŽE SI TO NECHÁTE PROJÍT HLAVOU, SHLEDÁTE, ŽE MOHOU KLIDNĚ EXISTOVAT VEDLE SEBE.
Ostatní souběžné životy vaší duše nejsou statické, nezamrzly v čase. Ačkoli životy, které proběhly do této chvíle, považujeme z hlediska lineárního času za uplynulé, rozhodně nejsou “pryč”. Existují velmi intenzivně a rozvíjejí se v přítomném okamžiku. Je tedy přirozené a normální, že s vámi vaše “protějšky” sdílejí myšlenky a prožitky, které se nacházejí mimo vaše vědomé vnímání. Nicméně vaše vědomá mysl je schopna rozpoznat myšlenky a pocity, jež pocházejí z tohoto sdělení- je to jako byste mluvili s kamarádem po telefonu: vzájemně si vyprávíte příběhy, poskytujete si oporu a radu. A když zavěsíte sluchátko, shledáte, že vás ovlivnila energie toho druhého člověka.
Člověka velmi posiluje, když si připomíná, že existuje a funguje na mnoha rovinách reality - že je doopravdy multidimenzionální
Veškeré vědomí existuje najednou. Všechny životy vytvořené nadduší existují v témže jediném věčném okamžiku. Čas můžeme chápat jako filtr, přes nějž se na naší planetě vyjadřuje vědomí. Některé životy se tedy vytvářejí v čemsi, co vnímáme jako různé historické momenty či období
Jestliže se nadduše může rozhodnout, že vytvoří několik oddělených životů v témže historickém časovém rámci tak možná teď existují na Zemi vaše duševní protějšky, kteří mají stejné duševní vibrace a jsou odvozeny z téže nadduše. Možná je i znáte - mohou k nim patřit vaši milenci, kamarádi či nepřátelé.
V knize Sethovy promluvy Susan Watkinsová podrobně líčí dobrodružství vědomí, které prožívala spolu s dalšími úcastníky kurzu mimosmyslového vnímání pod vedením Jane Robertsové. V této třídě zkoumali pojem protějšků v souběžných životech a Seth svěřil několika úcastníkum zmíněného kurzu, kdo jsou jejich protějšky. Susan zjistila, že jejími protějšky jsou právě Jane Robertsová, Zelda Graydonová a Richard Bach, autor novely Jonathan Livingdton Racek. Aby Susan lépe porozuměla jejich vzájemné propojenosti a tomu, jak jejich prožitky přispívají k zrání jejich nadduše, počala zkoumat, v čem si jejich čtyři osobnosti jsou podobné a v čem se naopak liší. Protějšky mohou být lidé stejného či různého věku, pohlaví, etnického původu, náboženského přesvědčení nebo společensko-ekonomického postavení. Podobnosti či rozdíly mezi protějšky odrážejí přístup k tématu jejich nadduše, pro něž se dotyčná duše rozhodla. Naše protějšky mohou kráčet po životní cestě, která se do značné míry shoduje s tou naší, a my je nazýváme milenci nebo příteli. Můžeme se s nimi shodou okolností seznámit, bez povšimnutí kolem nich projít na ulici, nebo se dokonce stane, že s nimi kontakt nenavážeme vůbec nikdy. Vůči osobnosti či rozhodnutí svých protějšků leckdy pocítíme nechuť, případně je odsuzujeme. Stává se, že máme protějšky pocházející z kulturního, politického či etnického zázemí, které je nám hrubě proti srsti. Nic z toho ovšem neoslabuje naše pouto. Popravdě řečeno, vzájemně jsme propojeni my všichni - na Zemi neexistují cizinci.
VYVARUJTE SE TOHO, ABY VAŠE INTUITIVNÍ VĚDĚNÍ BYLO OVLIVŇOVÁNO ROMANTICKÝMI PŘEDSTAVAMI, NAPŘÍKLAD ŽE MÁTE PROTĚJŠEK, KTERÝ VÁS DOPLŇUJE V INTIMNÍM VZTAHU. POHÁDKA O PARTNEROVI, KTERÝ JE SNAD VAŠÍM DUŠEVNÍM PROTĚJŠKEM, SICE BERE DECH, ALE TAKOVÉ NÁPADY BY VÁM MOHLY ZABRÁNIT V TOM, ABYSTE ROZPOZNÁVALI OPRAVDOVÉ DUŠEVNÍ SPOJENÍ S MILENCI A OSTATNÍMI LIDMI V OKOLÍ. K TOMUTO TÉMATU JE TŘEBA PŘISTUPOVAT V HRAVÉM A ZVÍDAVÉM DUCHU
Zážitky duše jsou životy souběžné, nikoli minulé. Naše Já může prožívat i více paralelních skutečností zároveň. Čili dva různé životy jež mohou existovat souběžně. Každý z nás má celou řadu “možných já”, které existují právě teď. Znázornit si to můžeme jako stromový diagram rozhodnutí. Pokaždé, když staneme před nějakou volbou, naše vědomí se rozštěpí a prožije si všechny možné varianty každé situace. Každé paralelní já dál vytváří zážitky a větví se do různých možností
Nabídněme racionální, logicky uvažující části mysli vědecké vysvětlení paralelní existence našich možných životů. V roce 1954 formuloval vědec jménem Hugh Everett III.v oboru kvantové fyziky teorii, která popisuje pojem paralelní vesmíry. V čase vzniku byla tato teorie považována za radikální a uznávaní fyzikové ji dost vášnivě odmítali. V dnešní době se hojně používá v různých oblastech vědy a techniky a její platnost je obecně uznávána. Podle teorie “mnoha světů” se děje všechno co je možné. Každá událost se štepí na různé reality a zároveň s vlastním světem se štepí i pozorovatel čili osoba existující uvnitř dané události. Ve chvíli, kdy je událost pozorována, akt pozorování vytváří samotnou událost a zároveň i rozštěpení, kde se veškeré možné varianty dané události formují do paralelní reality, přičemž každá z nich má svou verzi pozorovatele.
Pravidla, která ovládají svět kvantových částic, platí i pro objekty o rozměrech člověka. Kvantový fyzik Aaron O’Conell vytvořil objekt viditelný pouhým okem, který lze současně pozorovat ve dvou stavech: jak vibruje a zároveň nevibruje. Z toho vyplývá, že tento objekt se vyskytuje na dvou místech současně
NAŠI DUŠI VYTVÁŘÍ KAŽDÉ ROZHODNUTÍ, KTERÉ UČINÍME. Soustavně se vyrovnáváme s novými realitami, s novými “já”, která zkoumají všechny možnosti. Vaši duši nelimituje čas, takže díky tomu se v každém okamžiku může zrodit nová možnost- ve vaší minulosti, přítomnosti či budoucnosti
Verze vaší reality, jíž si nejste vědomi- to znamená, že ji “nepozorujete” právě teď- existuje na různých vibračních úrovních. Každá z těchto verzí obsahuje vlastní verzi “vás”. Tyto další verze prožívají svoje světy stejně reálným způsobem, jakým vy prožíváte vlastní skutečnost. S já, které si uvědomujeme, sdílíme osobní historii až po moment, kdy se rozštěpilo naše vědomí. V takovém okamžiku jste vy a vaše jiné já přijali na základě rozhodnutí, jež jste učinili, jinou možnost
Kvantová fyzika nám tvrdí, že každý okamžik je nový. Učí nás, že mezi událostmi neexistuje souvislost- každá souvislost je samostatným dějem. A přece naše mysl dokáže mistrovsky vytvářet proud: jako na běžícím pásu vytváří mezi událostmi kauzalitu a souvislosti. Protože nejsme vybaveni na to, že se náš život přirozeně odvíjí v jediné linii.
Schopnost přepínat mezi možnostmi- tedy neustále v životě počítat se změnou- je nám natolik vrozená, že si obvykle ani nepovšimneme, že jsme se “proměnili v nového člověka”. Když přepínáme do nové možné reality, zpravidla nám to připadá, že jsme zkrátka učinili rozhodnutí. Zdá se nám, že tím, kdo se takto rozhodl, jsme odjakživa. Ohlížíme se do minulosti a můžeme poukázat na události, které zdánlivě způsobily, že se z nás stal právě ten člověk, jímž v této chvíli jsme. Ale ve skutečnosti nás sem dostrkala naše PŘESVĚDČENÍ, MYŠLENKY A OČEKÁVÁNÍ, která nás spojují s realitou vibračně ladící možností
Vaše duše touží po nových příležitostech k růstu, a proto se snaží vytvářet nové způsoby, jak vyjádřit vlastní kreativní energii. A myriády vašich možných já umožňují, aby se tato touha stala skutečností
Všechny svoje přítomné zážitky si vybíráte z toho, co kdysi bývalo potenciální realitou. Existuje nevyčerpatelná zásoba možností, odkud lze čerpat, abyste se přepnuli směrem k růstu a expanzi. Proč se tedy rozhodujete pro jednu konkrétní možnost na úkor jiné? Odpověď je prostá: REALITU VYTVÁŘEJÍ VAŠE PŘESVĚDČENÍ
Veškerá vaše přesvědčení ohledně toho, kým jste, definují co pro vás je a není možné. Fungují jako filtr, přes nějž vám procházejí do vědomí pouze možnosti, které jsou v souladu s vaší představou o vlastní osobě. Lidský mozek zpracovává 400 miliard bitů informací ze sekundu, ale jen 2000 bitů proniká do našeho vědomí.
Možných skutečností je nekonečné množství. Pro každou situaci existuje bezpočet možností, jež se mohou projevit. Všechny je prožíváte v té či oné realitě. Ale vaše vědomí si z nekonečného pole potenciálu vybere jen takové cesty, které jsou v souladu s tím, kým podle svého přesvědčení jste. ZMĚNÍTE-LI TEDY SVOU PŘEDSTAVU O VLASTNÍ OSOBĚ, VÝSLEDKEM JE, ŽE KE ZMĚNÁM DOCHÁZÍ I VE VAŠEM ŽIVOTĚ. Otvírá se zde prostor pro nové možností

Z VAŠICH PŘESVĚDČENÍCH VYCHÁZÍ I FYZICKÝ STAV VSŠEHO TĚLA. Doktor Bruce Lipton v knize Biologie víry řeší spojení mezi buněčnou biologií a kvantovou fyzikou. Tvrdí, že způsob, jak se projevuje naše DNA je řízen pozitivními a negativními energetickými sděleními vašich myšlenek. Jakmile změníme sdělení, jež svým buňkám vysíláme, upraví se podle něj i naše DNA.
Každá událost v našem životě kdysi byla pouhou možností. Z nekonečného pole možností ji přistrčilo k fyzickému zhmotnění naše rozhodnutí.. Je snadné chápat možnosti jako potenciál který se rozvine v budoucnosti- daleko obtížnější je však uvažovat tím způsobem, že potenciální možnosti čekající na vyjádření máme k dispozici i v minulosti. Je to ale pravda! Protože minulost, přítomnost i budoucnost existují souběžně, i v minulosti čeká na vyjádření latentní potenciál. Právě teď v přítomné chvíli, lze vytvořit nové situace, schopnosti i zdravotní stav, který vyústí v novou budoucnost. Jelikož naše vědomí proplouvá možnostmi a tvoří souvislosti, zřídka jsme schopni vnímat TVORBU NOVÝCH MOŽNOSTÍ V MINULOSTI. A přece je tento mechanismus tvorby reality součástí povahy existence.
PŘÍTOMNÁ CHVÍLE JE JEDINÁ, JEJÍMŽ PROSTŘEDNICTVÍM SVŮJ ŽIVOT TVOŘÍTE. Jedině v přítomnosti máte tu moc zasáhnout do minulosti i do budoucna a iniciovat změnu, po které toužíte. Když se v přítomnosti změní přesvědčení, jehož se držíte, jste schopni vytvořit změny v buněčné struktuře svého těla a v energetickém poli, protože obojí existovalo v minulosti. Jestliže se v přítomnosti zbavíte emocionálních obtíží a negativních přesvědčení, ovlivníte minulost. Protože vaše psychická podstata a biologická stavba existovaly v konkrétním okamžiku v minulosti, projdou změnami. V důsledku toho se v přítomnosti oprostíte od určitých podmínek a zároveň stvoříte novou minulost. V přítomné chvíli jste se rozhodli pro novou minulost. V této nové minulosti jste takové podmínky nikdy nezažili, anebo jste je zažili v daleko mírnější podobě.
Jestliže je na vás v přítomné chvíli něco jiné, příčinou může být jedině změna, k níž došlo v minulosti. Vznik určité přítomnosti mohla zapříčinit jedině konkrétní minulost. Když se měníme v přítomnosti, tato změna jde automaticky ruku v ruce s novou minulostí - protože přinést novou přítomnost vám mohla jedině ona minulost
PROTOŽE SE VŠECHNO ODEHRÁVÁ SOUBĚŽNĚ, KAŽDÁ ZMĚNA V PŘÍTOMNOSTI NEZBYTNĚ OVLIVNÍ JAK MINULOST, TAK BUDOUCNOST

Jak si hrát s časem
Vy i já zpracováváme sled událostí ve svém životě z hlediska lineárního času. Na to, co se událo včera či před rokem myslíme jako na “minulost”. Plánujeme si dovolenou a pracovní schůzky na konkrétní chvíle “v budoucnosti”. Takže pokud všichni věříme, že čas plyne postupně a všichni soudíme, že se tenhle fakt nedá oddiskutovat, jak je pak možné,že čas je zároveň souběžný?
Fyzikové nám tvrdí, že minulost, přítomnost a budoucnost jsou jeden a tentýž okamžik. Čas je prostě přelud. Zdroj žádný čas neprožívá, kdežto my ho v pozemské rovině prožíváme tak, že se odvíjí velice strukturovaně a pevně. Čas nemusí existovat ani neexistovat. akoli se to z pozemského hlediska zdá, že to je neslučitelné, povaha času je ve skutečnosti všezahrnující. Čas je souběžný a zároveň lineární. Existuje nejen v čase, ale i bezčasí. Čas je konstrukt na němž se dohodlo naše kolektivní vědomí- je to jedno z pravidel hry tady na Zemi. Slouží jako nástroj tvoření, jelikož pomáhá stanovovat hranice našeho hřiště. Přestože je čas ustrnulý a omezující, slouží rovněž významnému úcelu: umožňuje nám prožívat tvoření. V dimenzích existence, kde čas nehraje roli, probíhá tvoření konstantně. Vaše duše je zde schopna vytvořit ve vteřině celé světy. V těchto dimenzích mezi životy, kdy existujeme v duchovní podobě, nám postačí na něco jen pomyslet, a už to máme. Avšak v dimenzích pozemských vyžaduje okamžité tvoření skutečného mistra, který umně spojuje střípky vize, touhy, vedení, činu, odevzdanosti, do jediného aktu tvorby. Rozhodli jste se vtělit někam, kde vládne řada omezení, přičemž čas a prostor jsou jenom dvě z nich. Je to i místo oplývající potenciálem hmatatelné negativity. Přece jste sem přišli, poněvadž jste znali své silné stránky a schopnosti. Jste pravými alchymisty, kteří prostřednictvím síly lásky nacházejí způsob, jak obejít veškerá omezení. Můžete si uznale poklepat na rameno: bez ohledu na okolnosti si vedete naprosto skvěle
JAKMILE POZNÁTE JAK JSTE VLASTNĚ MOCNÍ, PROCES TVOŘENÍ SE STÁVÁ PŘÍJEMNOU POUTÍ. ČAS A PROSTOR JSOU DARY, KTERÉ JE TŘEBA CHOVATJAKO POKLAD.
V prostoru a čase mezi touhou a jejím projevením se stáváte snem. Stáváte se realitou o níž sníte. Prostřednictvím každé životní zkušenosti se stáváte vibračním protějškem své touhy. Každou interakcí s každým člověkem, prožitím každé události si neustále ujasňujete, co chcete a co jste se rozhodli projevit. Stáváte se víc sami sebou - a to je smysl vaší existence. Vaše duše prostoru a času nepodlého. Prostor a čas existují ve vědomí, jež je tvoří
Do tohoto konkrétního momentu na Zemi jste se rozhodli promítnout sami sebe kvůli vzrušujícím změnám, které se zde právě dějí. Lidé se probouzejí díky studiu metafyzických idejí a zkoumání vlastního vědomí. Miliony a miliony nás lidí otevřeně zkoumají svou spiritualitu. Dochází k rozměrovému posunu v našem kolektivním vědomí. Přišli jsme na Zem právě v této chvíli, abychom se na tomto kreativním bohatství podíleli a napomáhali mu

Z dané aktuální životní situace se můžete posunout jedině tehdy, když vědomě připustíte, že si své životní prožitky vytváříte sami. Nejste obětí nikoho a ničeho . Jste mocný tvůrce. Naše kultura nás učí, že leccos bude pořád nefér kvůli tajemné okolnosti zvané “životní údel”. Avšak musíme si přiznat, že tato kulturní norma nemusí být součástí našich prožitků. Svoje prožitky a svou vlastní realitu si vytváříme sami
Z neurologického hlediska nejsou myšlenky, které máte o sobě a o svém životě, nic víc než elektrické impulsy putující buněčnými cestami do vašeho mozku. Tyto pulzy a cesty vytvořilo vaše tělo, aby mohlo přenášet a vstřebávat informace. Poněvadž se vám hlavou honí tytéž myšlenky stále znovu a znovu, tyto biologické struktury jsou dobře zavedeny. Pro většinu z nás se staly automatickým způsobem, jak o konkrétních tématech uvažujeme. Právě proto se zpočátku může zdát, že pozitivnější myšlenka není pravdivá: odporuje totiž dříve utvořenému nervovému spojení. Navzdory tomuto pocitu se držte pozitivnějších myšlenek. Každá nová myšlenka mění váš mozek tím způsobem, že v něm “přepojí dráty”. Každá nová myšlenka vám změní perspektivu. Každá nová myšlenka vám umožní stát se ještě víc osobou, jíž toužíte být
Umně jste navrhli všechny stránky vlastního života. Abyste měli ze svého života lepší pocit, ještě se kvůli vám nemusí měnit celý svět. Místo toho se raději soustřeďte na transformaci svého světa vnitřního- a věřte, že změny, jež se ději ve vás, se včas odrazí ve světě vnějším. Vezměte na vědomí svoje přesvědčení. Začněte jej zkoumat a počítejte s tím, že staré myšlenky budou nahrazeny novými, jež vám budou větší oporou. Ano, máte v sobě takovou moc! Máte sílu všechno změnit. Jste pánem svého vesmíru. Když se na svět začnete dívat z tohoto hlediska, dostanete pocit bytostného oprávnění
Pravá moc existuje v přítomném okamžiku, kdy tvoříme to, kým jsme se rozhodli být, a rovněž svou minulost i budoucnost. Jedině v přítomném okamžiku můžete prožívat svůj život

Za hranicí minulých životů (co nás paralelní realita učí o vztazích, uzdravování a životní proměně) - Mira Kelleyová
Meditace Petra Chobota - "minulý život"
Kniha Sethovy promluvy - Jane Roberts
Anita Moorjani - Musela jsem zemřít, Co když je to nebe
Michael Newton - Cesty duší, Proměny duší, Vztahy duší-nová setkání, Učení duší- regenerace a studia
Brian L.Weiss - Minulými životy k uzdravení, Jen láska je skutečná, Mnoho životů, mnoho mistrů, Zázraky se dějí
Ilona Selke - Moudrost delfínů: tajemství holografického vesmíru, Delfíni, láska ,osud- jóga pro duši
Webové stránky Miry Kelleyové - regresní terapeutky žijící v USA. Narodila se v Bulharsku
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one