Každý člověk může být svobodný.....
Free life
Svobodný život - jsou webové stránky věnované metodám, které mohou lidem pomoci žít svobodný život. Každý člověk je "svobodná duše", která má právo žít svůj život podle své přirozenosti. Každá lidská bytost je jedinečná a nemusí se nechat "zavřít do škatulky" navyklých dogmat či vzorců. Prvním krokem ke svobodnému životu je poznání sebe sama. K tomu nám může pomoci Astrologie, která umožňuje skutečně do hloubky prozkoumat vlastní povahu a schopnosti. Po poznání toho, co, je naším "životním plánem", můžeme přistoupit k přeměně toho, co nás omezuje- mentálních vzorců, různých bloků a převzatých rodových vzorců. Transformačních posunů můžeme dosáhnout pomocí meditace, neurolingvistického programování, šamanských praktik či imaginace. A po poznání sebe sama, po odbourání blokací může člověk jít "za svůj životní plán" a tvořit "nový životní plán".
Nejsilnějším pomocníkem na cestě transformace je LÁSKA - pokud se napojíme na vesmírný zdroj lásky, pochopíme, že všichni jsme jedním. Na určité rovině jsme všichni propojeni- nejen člověk s člověkem, ale i se zvířetem, rostlinou...pochopíme, že to, co činíme druhým, činíme sobě. Dalším silným "spojencem" je PŘÍRODA- napojením se na přírodní cykly můžeme výrazným způsobem zlepšit vlastní život. Současný uspěchaný a vystresovaný způsob žití přetěžuje naše tělo i duši. Je třeba učit se znovu vnímat způsob, kterým k nám příroda promlouvá.
borotín.jpg
borotín 2.jpg
DSCN4213.JPG
Chorvatsko.jpg
Divo.Š.jpg
"odnož" stránek na fb
mé fb stránky o astrologii
Můžete se připojit ke kolektivní dálkové meditaci- Meditace na pomoc deštným pralesům nejen v Amazonii, ale i v Indonésii- Amazonský deštný prales je nazýván "plícemi světa". O tyto plíce nyní přicházíme. Pojďme s tím něco udělat. Meditace bude vždy probíhat v neděli v 21h
Uzavřená skupina Kmen posvátného Boiohaema se soustředí na intenzivní meditační praxi nikoli na plané teorie. Kolektivní a individuální práce na sobě a udržení Života na Zemi jsou pro nás prvořadé.Pracujeme technikami, které jsou nám neúnavně předávány prostřednictvím Petra Chobota.
Uzavřená skupina Expedice Peru s Petrem Chobotem slouží ke sdílení zážitků z těchto expedic a k informacím pro zájemce o tyto expedice

Čínská/Taoistická astrologie

Pět elementů

Pět elementů

Zvěrokruh

Zvěrokruh

c-N3876396_146087_20140402_50296.jpg
Zvěrokruh

Zvěrokruh

informace jsou čerpány z knih : Eva Joachimová Cesta Bílého jeřába, Susan Levittová, Jean Tang Taoistická astrologie (příručka skutečné činské tradice), a oddechovější část- Angelica Danton Nebeská znamení pro nebeské Bohyně
(informace se momentálně doplňují)

Web E. Joachimové:
Čínská astrologie se liší od západní astrologie- nepracuje se s planetami. Velice jsou zde důležité Prvky (Živly) – Každé Zvíře zvěrokruhu má svůj Prvek a každý kalendářní rok také. Z těchto živlů se dají velice dobře získat informace o zdravotních dispozicích člověka

Astrotyp čínské astrologie se skládá z:
Rok- je charakterizován deseti Nebeskými kmeny (prvky) a dvanácti pozemskými větvemi (Zvířaty) seřazenými v šedesátiletém cyklu, který počítáme od roku 2637 př.n.l. Rok určuje základní konstelaci člověka
Roční období- pět typů ročních období, podle kterých určíme stav duše, sílu, která do ni proniká
Dvojitý týden- 24 typů dvojitého týdne, které člověku pomohou objasnit sama sebe
Lunární dům- 28 dómů, které poskytnou vysvětlení základu vašeho duševna.
Hlídka- 12 dvouhodin, postihujících fyzickou podstatu bytosti

Astrotyp se zapisuje do tabulky následovně
První řádek - 28 Nebeských dómů (lunární znamení) do řádku zapisujeme pořadí -Zvíře, originální prvek- jin nebo jang (pokud by jste chtěli znát toto Zvíře a jeho charakteristiku můžete mi napsat do zpráv)
Druhý řádek - Vládce,Garant roku- do řádku zapisujeme pořadí Zvíře -originální prvek-jin nebo jang
Třetí řádek-prvek Vládce, Garanta roku- do řádku zapisujeme pořadí -prvek - jin nebo jang
Pokud se nám nechce hledat v tabulkách, stačí jednoduché pravidlo- všechny sudové roky jsou jangové, všechny liché roky jinové
Třetí pravidlo -roky končící číslicí 0 -Kov +
1- Kov -
2-Voda +
3- Voda -
4- Dřevo +
5- Dřevo -
6-oheň +
7-Oheň -
8-Země +
9- Země -
Čtvrtý řádek -roční období -určuje úroven síly a emocí-do řádku zapisujeme pořadí -prvek- jin nebo jang. Pátý řádek Garant, vládce měsíce. Do řádku zapisujeme pořadí Zvíře - originální prvek- jin nebo jang. 6. Řádek -hlídka- dvouhodina prvního nadechnutí

Největší význam o rozhodování vlastností člověka Vládce roku (Zvíře). Vládne celému roku a často nejdelšímu období prenatálního života.
Druhý nejdůležitější údaj je hlídka- dvouhodina prvního nadechnutí (západní astrologie nepracuje s hodinami, ale i s minutami- údaj o prvním nadechnutí musí být co nejpřesnější) Chvíle prvního nadechnutí je konkrétní okamžik, který jsme si vybrali my sami- právě k prvnímu nadechnutí, k přijetí pozemské inkarnace. Čím přesnější čas dokáže matka stanovit, tím dokonalejší horoskop může být pro dítě vypracován.
Nejméně významný je Vládce měsíce- měsíc je příliš krátkým časem pro trvalejší význam bioenergetických a astrálních vlivů na prenatální vývoj jedince a zároveň je příliš dlouhý na konkrétní rozhodnutí
Vlastnosti se zesilují i při výskytu dvou stejných Zvířat (nejsilnější vliv Zvířete je z Vládce roku narození a z dvouhodiny narození, nejslabší Vládce měsíce narození)
Prvky (živly-a jejich jangové či jinové zabarvení) nohou silně modifikovat charakteristiku Zvířat.

Čím méně je v Astrotypu prvků, tím vyhraněnější je způsob, který si člověk vybral při svém prožívání pozemské Cesty. Při dvou nebo dokonce při jediném prvku je vyhraněnost způsobu prožívání Cesty evidentně větší, nevíc u jednoho prvku je stabilita příliš labilní, sebemenší výkyv okolí nebo vnitřku jedince ji může vychýlit a může se odrazit na jeho harmonickém stavu
Čím více prvků je v Astrotypu , tím vyhraněnější je Cesta, kterou si jedinec zvolil- při čtyřech nebo dokonce pěti prvcích je vyhraněnost Cesty evidentní, životní Cesta je v podstatě lineární přímkou. Prožití jednotlivých prvků, je ale cele v rukou jedince.
Aktivní prvky (prvky, které jsou v Astrotypu obsažené) reagují, dávají o sobě vědět. Jsou-li napadeny, brání se daleko aktivněji, než prvky v Astrotypu nevyjádřené. Nevyjádřené prvky hrají roli pasivního pozorovatele a při napadení se těžko aktivují k obraně. Dalším důležitým bodem jsou zákony prvků. Čím méně prvků je v Astrotypu, tím více je nutno zamyslet se nad zákony, které mezi aktivními prvky budou panovat. Je-li v Astrotypu pouze Voda a Oheň, je možné napadení Ohně Vodou (cyklus ovládání, kontroly), ale také napadení Vody Ohněm (zákon překonávání, zákon negativní. Je méně pravděpodobný, může však být zákeřnější, než pozitivní zákon kontroly). Ještě zrádnější je zákon rození, máme-li v Astrotypu pouze dva prvky po sobě jdoucí. Protikladem zákon rození je zákon utlačování, kdy dítě utlačuje matku. Při oslabení matky je toto utlačování prakticky pravidlem. Velmi dobré je v Astrotypu výskyt jednoho prvku s nábojem negativním i pozitivním (např.současně jangová a jinová Voda, jinový a jangový oheň atd.). Dohromady jinová a jangová část jednoho prvku dávají celistvý prvek. Bude značně silný, vyrovnaný , může charakteristice vtisknout svou identitu (může značně či úplně potlačit vliv Zvířat) -např. Zemská Opice (1968) -prvek Země silně působí na zvíře (Opice) a výrazným způsobem modifikuje charakter

5 prvků
Dřevo- každý prvek nese určité charakteristiky-Dřevo je prvek maskulinní, ale méně jangový než oheň. Jaro je obdobím tohoto prvku a představuje nový počátek, klíčení a růst. Dřevo také koresponduje se třemi jarními větvemi země (Zvířaty) Tygrem (únor), Zajícem (březen), a Drakem (duben). Prvek Dřevo směřuje na východ. Dřevěné typy vynikají smělostí, idealismem, představivostí a soutěživostí, Dřevo dává věci do pohybu a rozhýbává. Tito lidé lehce činí rozhodnutí a dokáží měnit stav věcí- také se musí učit ovládat svůj hněv a přeměňovat jej v prospěšnou lidskou činnost. Emoce prvku Dřevo je tedy hněv. Dále sem patří napětí, kritičnost, sklon k zastrašování, lítost, vzrušení, znelíbení si sebe a druhých, vynášení negativních soudů a potlačený vztek pramenící z protichůdných tendencí. Prvku Dřevo odpovídají v rovině fyzického těla játra a žlučník. Barvy :zelená (jang) a modrá (jin). Směr :východ. Roční období: jaro, Emoce: hněv. Orgány: Játra, žlučník

Oheň- každý prvek nese určité charakteristiky. Oheň obsahuje největší množství mužské energie- je silně jangový. K ohnivému období patří léto, čas horka, vzrůstu a světla. Oheň souvisí se třemi letními větvemi země (Zvířaty): Hadem (květen), Koněm (červen), a Ovci (červenec). Ohnivý směr je Jih. K ohnivým osobnostním rysům náleží láska, vášeň, vůdcovské schopnosti, spiritualita, jasnozřivost, průbojnost, intuice. Ohnivá osobnost je přímá a bývá úspěšná díky své dobrosrdečnosti a velkomyslnosti. Prožitek lásky, soucitu, veselí, radosti a potěšení působí na tyto lidi jako lék. Jejich úkolem je naučit se nezištně sdílet s druhými pocity radosti a štěstí. S ohněm se pojí pocit štěstí. K dalším vlastnostem ohně patří radost, žárlivost, domýšlivost, frustrace, zármutek, žal ze ztráty lásky a zklamání ve vztahu. Ohnivá znamení si také musí dávat pozor na aroganci. Z tělesných orgánů k ohni přísluší srdce a tenké střevo. Oheň je vyživován dřevem a orgánem prvku dřevo jsou játra. Ohnivá znamení se musí vystříhat alkoholických nápojů,které vytvářejí horka v játrech (nadměrně je stimulují). Játra se tak zmocňují srdce, vzniká nerovnováha mezi dřevem a ohněm. Barvy-červená a purpurová

Země- prvek Země je jinový, ženský, tak jako západní Matka zem. Země má vztah ke všem větvím země a jejím “obdobím” je posledních osmnáct dní každého ze čtyř ročních období, doba přechodu jednoho období do druhého. Směr Země je střed. Osobnost typu Země je stálá, praktická, spolehlivá, soucitná, upřímná, laskavá a uvážlivá. Cení si přátelství. Je důležité, aby se naučila podporovat sama sebe, své fyzické, citové i spirituální potřeby, a posléze se ve své laskavosti a péči otevřela druhým. Pocit náležející prvku Země je sympatie. K jiným vlastnostem země patří vážnost, přemýšlivost a schopnost reflexe. Skrze element země přijímáme životní zkušenosti, podobně jako žaludek (orgán země) přijímá potravu. Z orgánů k zemi patří žaludek a slezina. Zemská znamení by se měla vyhýbat potravě škodící žaludku, protože je zde vrozená dispozice pro pro žaludeční nemoci. Slabá slezina může způsobovat imunitní poruchy na základě zhoršené asimilace potravy- pozor především na přemíru sladkostí a cukrovinek. Barvy prvku Země jsou žlutá a zlatá

Kov- obdobím Kovu je podzim, čas sklizně, dokončení a počátek odpočinku. Kov se vztahuje ke třem větvím země (zvířatům) k Opici (srpen), Kohoutovi (září) a Psovi (říjen). Kov směřuje na západ. Kovové vlastnosti zahrnují sílu, nezávislost, záměr, intenzitu, správnost a plynulost řeči. Osobnosti typu Kov bývají bývají mocné a silné. Uspějí, pokud nezačnou být příliš umínění, naučí se akceptovat změny a odpouštět minulost. S Kovem se pojí zármutek. Další emoční pocity s sebou přinášejí ztrátu důvěry, pocit ohrožení, neschopnost naplnit tak očekávání autorit. Kovové typy se musí učit projevovat smutek a hojit se. V čínské medicíně ke Kovu patří plíce a tlusté střevo .Kovové typy jsou náchylné k řadě onemocnění, jako je rýma, kašel, chřipka, zápal plic a další dýchací potíže. Kouření je pro ně obzvlášť škodlivé. Mohou se také objevit střevní potíže vyúsťující v zácpu v důsledku zhoršené střevní funkce. Na udržení rovnováhy působí blahodárně vyčištění střev. Barva Kovu je bílá a stříbrná.

Voda- je nejvíce ženský prvek, a proto je považována za velmi jin. Voda je uznávána jako nejmocnější element, protože může obeplout každou překážku, aniž by ztratla něco ze své podstaty. Voda dokážu po nějakém čase podemlít i nejtvrdší skálu. Voda směřuje na sever. Vodní období ze zima, proto mu odpovídají tři tři zimní větve země (Zvířata) : Vepř (listopad), Krysa (prosinec) a Buvol (leden). Vodními vlastnostmi jsou citlivost, schopnost reflexe, vyznání, působivost, láska k životu a sexuální založení. Vodní typy jsou sociálně vnímavé a mají vztah k rodinnému životu. Jejich dar získávat druhé vychází více z jejich receptivnosti než z vědomého úsilí. Emocí, které je spojen s prvkem vody je strach. K dalším pak patří nerozhodnost, nejistota a váhání. Ti, kteří se narodili ve vodním roce by se neměli nechat spoutávat strachem a měli by se naučit ponechávat volný průchod své tvořivosti. Výzvou pro tyto typy lidí je naučit se čelit strachu a aktivněji se spolupodílet na utváření svého života. Prvku Vody v oblasti fyzického těla odpovídají ledviny a močový měchýř. Tato znamení mají vrozenou dispozici k onemocněním močových cest, zánětu močového měchýře (ženy) a potížemi s prostatou (muži). Pití kávy oslabuje ledviny. Také drogám a alkoholu, (tyto látky také poškozují ledviny) by se měli vyhýbat. Barvy: černá a šedá, chuť slaná, směr severní, uschování, smrt, moře, seskupenství tekuté, zima, chladno, strach, moudrost, stání, ledviny, uši, kosti, kostní dřeň, sliny, močový měchýř, vlasy (vizitka nemoci kosti, vstup nemoci kříž). Tento živel dává značnou inteligenci, intuici, schopnost ovlivnit jiné, přesvědčivost, schopnost komunikace, vychytralost, hluboké myšlení, zdrženlivost,ale i pasivitu a přílišnou smířlivost, tichým, zato neúnavným úsilím dovede ohladit i ten nejtvrdší odpor

Základní vzorec vzájemných vztahů, ze kterých vyplývá vše ostatní vypadá takto: Oheň rodí zemi a je dítětem dřeva. Země rodí kov a je dítětem ohně. Kov rodí vodu a je dítětem země. Voda rodí dřevo a je dítětem kovu. Dřevo rodí oheň a je dítětem vody.
Je příjemné přátelit se s těmi, kteří nás živí a se kterými nejsme v konfliktu (ačkoli tradiční čínská astrologie nedoporučuje sňatek s osobou, s níž sdílíme shodný prvek), ale může pro nás být užitečné a obohacující být naopak s těmi, které živíme my, anebo s těmi,se kterými jsme v konfliktu.
Oheň živí zem díky popelu, který zůstává, když oheň dohoří. Červená a purpurová (oheň) jsou barvy, které stimulují a oživují zlenivělé zemské typy.
Země živí kov, protože železné rudy se dolují z hlubokých vrstev země. Žlutá a zlatá (země) jsou barvy, které dodávají sílu a působí hojivě na zmatené kovové typy.
Kov živí vodu, protože voda se uchovává a přenáší v kovových nádobách. Bílá a stříbrná (kov) jsou barvy, které působí očišťujícím a vyjasňujícím účinkem na nejisté vodní typy.
Voda živí dřevo, neboť stromy se napájejí z kořenů vodou. Černá a šedá (voda) jsou barvy, které působí konejšivě a uklidňují rozhněvané dřevěné typy
Dřevo živí oheň, protože přidáním dřevěných polen do ohně, se oheň více rozhoří. Zelená a modrá (dřevo) jsou barvy, které tlumí přílišné vzrušení ohnivých typů

Cyklus konfliktu a kontroly
Oheň rozpouští kov, čímž jej oslabuje. Proto ti, kteří se narodili v roce vlády kovu, mají potřebu bojovat o moc s narozenými v roce, jemuž vládne oheň
Země zadržuje vodu, např.v podobě přehrady či hráze, a zabraňuje jejímu toku. Z toho důvodu mohou cítit ti, kteří se narodili ve vodním roce, omezení ze strany narozených v roce země.
Kovová sekyra seká do dřeva a tím se dřevo usmrcuje. Proto mohou být zrozenci roku dřeva snadno zraněni narozenými v roce kovu.
Voda nalitá na oheň způsobuje, že oheň zcela pohasne. Proto se mohou ti, kteří se narodili v letech ohně, cítit zcela omezeni narozenými v letech vody
Dřevo odnímá zemi živiny, aby mohlo růst, čímž se vysvětluje, proč se narození v roce země mohou cýtit vyčerpáni přítomností zrozenců roku dřeva.
Princip kontroly a vyživování, probíhající neustále mezi jednotlivými prvky, tvoří základ čínské (taoistické) medicíny
Vyváženost těchto základních principů se projevuje jako fyzická pohoda a zdraví. V čínské medicíně nemůže žádný prvek existovat izolovaně od ostatních elementů, ale občas se může projevit jeho nerovnováha a ta vyžaduje okamžitou pozornost. Narušenou rovnováhu lze vrátit do pořádku např.pomocí akupunktury , která dovede posílit orgán, v němž nedostatek energie (je nedostatečně živen), nebo naopak utlumit orgán, který je v energetickém nadbytku. Celostní přístup je zde nezbytným předpokladem k vyléčení, jelikož systém pěti prvků je neustále v pohybu, v nepřetržitých proměnách, tak jako tanec jin-jang
Např.příklad ohně. Oheň náleží srdci. Srdeční infarkt nastává v důsledku nadměrné tense (dřevo) a nadměrného zármutku (kov). Oba procesy- proces vyživování i proces kontroly- jsou v nerovnováze. Oheň není dostatečně živen dřevem a současně naprosto ovládá kov (zvýšená kontrola). Jiným příkladem může být souvislost mezi prvkem voda a jemu náležejícím orgánem- ledvinami. Voda je kontrolována zemí (žaludek), a proto nerovnováha v žaludku způsobuje kalcifikaci tekutin v ledvinách a následnou tvorbu ledvinových kamenů.
Prvky oheň, voda a země mají souhlasné vlastnosti jak v čínské tak v západní astrologii. Východní prvek kov odpovídá západnímu vzduchu, což je možné vysvětlit tak, že kovu náleží orgán plíce a plíce obsahují vzduch. Dřevo nemá adekvátní protějšek v západním systému prvků. V čínské astrologii představuje slabší jangovou formu ohně


Deset Nebeských kmenů
1.Nebeský kmen-Jangové Dřevo- pod jangovým Dřevem si můžeme představit bambus. Je plný štávy, vody, ze které se zrodil, je ohebný, nesmírně odolný, nic ho jen tak neudolá. Proroste beton i asfalt, velmi dlouho odolává ohni. Jeho růst je stejně dravý a agresivní, jako síla, která ho pohání. Rozšiřuje se všemi směry, kořeny dolů, do země, ale i do stran.
2.Nebeský kmen-Jinové Dřevo- představme si starý, suchý trám, který už nemá mízu-štávu bambusu, nemá jeho ohebnost. Ale je pevný, můžeme z něho postavit krov, nebo vyřezat sošku. Musíme ho chránit před ohněm. Je vyschlý a ihned začne hořet.
Síla Dřeva je nejdravější, nejsurovější síla, která existuje. Je to síla zrodu, síla pronikání, síla mladého Jangu. Úcinnost této síly spočívá v potencialitě jejího rozvoje.
3.Nebeský kmen- Jangový oheň- rozhoří se ze suchého dřeva a vesele plápolá směrem vzhůru. Ale pozor! Oheň umí něco, co jiný prvek nedokáže. Z ohně odlétne jiskra a oheň vzplane i mimo vyhrazené ohniště
4. Nebeský kmen- Jinový oheň- podívejme se na řeřavé uhlíky. Nepůsobí tak radostně, jako ohnivé plameny, ale můžeme na nich upéct jídlo, vydávají teplo, důležité pro zachování života. Uhlíky pomalu vychládají a dávají tak vzniknout popelu země
Síla ohně je mocná síla jangu. Hoří, ulpívá na místě, dokud nestráví vše, co může pohltit. Navíc není vázána jedním místem, jiskřička se může rozhořet, kam dolétne. Proto si musíme dávat na sílu pozor. Je to síla růstu, která po čase přeskočí a bude působit ve svém potomku. Ale protože je to síla starého jangu, není už tak nezkrotná , jako síla mladého jangu.
5. Nebeský kmen je Jangová země- vysoké hory krajinu chrání jako maka své mládě. Zadržují deště, aby krajinu nezaplavily, zadržují vichry,aby je nezničily. Jakmile ovšem začne zemětřesení, nezná slitování!
6. Nebeský kmen je Jinová země- můžeme si představit hliněnou nádobu, vysušenou dechem nastupujícího Sucha Kovu. Je křehká, my se staráme o ni, ne ona o nás. Ale jídlo, které v ní schováváme nám nesežerou myši.
Síla Země je síla matky. Nemá obdoby, když chrání svá mláďata. Je slabá, když obhajuje sama sebe. Je to síla zralosti, nemá ráda změnu, zajišťuje stabilitu. Ale běda, když se chce mladé osamostatnit. Vynaloží všechny prostředky,aby si je udržela. Síla Země je silou středu, není silou ani jangovou, ani jinovou, obsahuje polovinu jangu a polovinu jinu. Může se chovat stejně aktivně- jangově, tak pasivně- jinově.
7. Nebeský kmen je Jangový Kov- slyšíš kolem sebe řinčení zbraní, vykovaných z nejušlechtilejšího kovu, vydolovaného ze země? Chraň se před nimi, protože znamenají boj. A také pravidla pro přežití
8. Nebeský kmen je Jinový Kov- dotkni se něžných zlatých šperku, filigránsky tepaných náramků, měděných konviček. Jsou chladné nastupujícím Chladem,ale přinášejí krásu a umění.
Síla Kovu je silou uvadání. Vše se připravuje na zimu a na chlad, stahuje se do sebe, akumuluje poslední záchvěvy tepla. Síla Kovu vše uschová, aby bylo připraveno pro budoucí život. Nesnaž se ale probudit její jangovou část! Pak brání svou sklizeň jako matka své mládě a začíná nelítostný boj!
9. Nebeským kmenem je Jangová Voda- pěna mořského příboje radostně a bezstarostně naráží na útesy a hraje si s racky. Chvílemi je bílá, jako kov, ze kterého je zrozena, chvílemi černá, jako hluboká voda, ve kterou přechází. Pohazuje si vesele chaluhami, ale občas se obrátí k zemi jako tsunami!
10. Nebeským kmenem je Jinová Voda- černá, neproniknutelná, bezedná hlubina, klid a mír, zániku, z něhož vznikne nový živel. Pomalý a líný proud obejde každou překážku, přizpůsobí se každému tvaru. Ale i pomalým prouděním voda omílá břehy, i po přehrazení si dokáže najít další cestu.
Síla hluboké Vody je silou zániku. Vše se v míru ukládá ke spánku, aby mohlo načerpat síly pro nový útok jarního Dřeva. Dobrotivá síla životodárné Vody vše v klidu připravuje pro další zrození. Ale pozor! Není dobré se spoléhat na její nekonečnou bezednost. Vody hlubiny se zavřou nad mnoha kameny, ale pak se voda vylije ze břehů a není síly, která by se síle jinové Vody mohla postavit! Smete bez jakýchkoli skrupulí vše, co jí přijde do cesty

Pět stezek vznešeného poznání
Stezka první: 12 Vládců roku narození
1. Rok Krysy (Myši)
2. Rok Buvola
3. Rok Tygra
4. Rok Králíka (Zajíce, někdy se nazývá také jako Kočka)
5. Rok Draka
6. Rok Hada
7. Rok Koně
8. Rok Kozy (Ovce)
9. Rok Opice
10. Rok Kohouta (taoistická astrologie ho také nazývá Fénixem)
11. Rok Psa
12. Rok Vepře (Prasete, Kance, Divočáka)

Počátek roku Vládce roku prvek a jang + či jin -
26.1.1933 Kohout Kov -
14.2. 1934 Pes Kov +
4.2. 1935 Vepř Voda -
24.1. 1936 Krysa Voda +
11.2. 1937 Buvol Voda -
31.1. 1938 Tygr Dřevo +
19.2.1939 Zajíc Dřevo -
8.2.1940 Drak Dřevo +
27.1. 1941 Had Oheň -
15.2. 1942 Kůň Oheň +
5.2.1943 Koza Oheň -
25.1.1944 Opice Kov +
13.2.1945 Kohout Kov +
2.2.1946 Pes Kov +
22.1.1947 Vepř Voda -
10.2.1948 Krysa Voda -
29.1.1949 Buvol Voda -
17.2. 1950 Tygr Dřevo +
6.2.1951 Zajíc Dřevo -
27.1.1952 Drak Dřevo +
14.2.1953 Had Oheň -
3.2.1954 Kůň Oheň +
24.1. 1955 Koza Oheň -
12.2.1956 Opice Kov +
31.1. 1957 Kohout Kov -
18.2. 1958 Pes Kov +
8.2.1959 Vepř Voda -
28.11. 1960 Krysa Voda +
15.2.1961 Buvol Voda -
5.2. 1962 Tygr Dřevo +
25.1.1963 Zajíc Dřevo -
13.2. 1964 Drak Dřevo +
2.2. 1965 Had Oheň -
21.1. 1966 Kůň Oheň +
9.2. 1967 Koza Oheň -
30.1.1968 Opice Kov +
17.2. 1969 Kohout Kov -
6.2.1970 Pes Kov +
27.1 1971. Vepř Voda -
15.2. 1972 Krysa Voda +
3.2.1973 Buvol Voda -
23.1.1974 Tygr Dřevo +
11.2.1975 Zajíc Dřevo -
31.1.1976 Drak Dřevo +
18.2.1977 Had Oheň -
7.2.1978 Kůň Oheň +
28.1.1979 Koza Oheň -
16.2.1980 Opice Kov +
5.2.1981 Kohout Kov -
25.1.1982 Pes Kov +
13.2.1983 Vepř Voda -
2.2.1984 Krysa Voda +
20.2.1985 Buvol Voda -
9.2.1986 Tygr Dřevo +
29.1.1987 Zajíc Dřevo -
17.2.1988 Drak Dřevo +
6.2.1989 Had Oheň -
27.1.1990 Kůň Oheň +
15.2.1991 Koza Oheň -
4.2.1992 Opice Kov +
23.1.1993 Kohout Kov -
10.2.1994 Pes Kov +
31.1 1995 Vepř Voda -
19.2.1996 Krysa Voda +
8.2.1997 Buvol Voda -
29.1.1998 Tygr Dřevo +
16.2.1999 Zajíc Dřevo -
4.2. 2000 Drak Dřevo +
23.1. 2001 Had Oheň -
11.2. 2002 Kůň Oheň +
31.1.2003 Koza Oheň -
21.1.2004 Opice Kov +
8.2.2005 Kohout Kov -
28.1 2006 Pes Kov +
17.2. 2007 Vepř Voda -
6.2.2008 Krysa Voda +
25.1.2009 Buvol Voda -
13.2.2010 Tygr Dřevo +
2.2.2011 Zajíc Dřevo -
22.1.2012 Drak Dřevo +
9.2.2013 Had Oheň -
30.1.2014 Kůň Oheň +
18.2.2015 Koza Oheň -
7.2.2016 Opice Kov +
27.1.2017 Kohout Kov -
15.2.2018 Pes Kov +
22.1.2019 Vepř Voda -
25.1.2020 Krysa Voda +

12 čínských znamení je možné rozdělit na čtyři harmonické trojice, které nám napoví něco o vzájemné slučitelnosti. Tyto triády určují základní vztahy zvířecích znamení, která jsou v největším souladu
Krysa-Drak Opice
Buvol- Had- Kohoutovi
Tygr- Kůň- Pes
Zajíc- Koza- Kanec

Trojice Krysa-Drak-Opice odpovídá západním ohnivým znamením Střelce, Berana a Lva. Krysa,Drak i Opice jsou extroverti, kteří se svými charakterovými rysy podobají příslušným západním protějškům. Jsou podobně jako oni dynamičtí, aktivní, průbojní, vášniví, energičtí, mocní, zábavní a podnikaví. Musí si dávat pozor na sebestřednost

Trojice Buvol- Had- Kohout odpovídá západním zemským znamením Kozoroha- Býka- Panny. Jak Buvol, tak Had i Kohout jsou prakticky založené osobnosti s podobnými vlastnostmi, jakými jsou charakterizována západní zemská znamení. Jsou to píle, spolehlivost, rozhodnost, pracovitost, vyzrálost, materiální orientace a odhodlanost uspět. Musí si hlídat tvrdohlavost, umíněnost a neochotu přizpůsobit se změně.

Trojice Tygr-Kůň-Pes koresponduje se západní skupinou vzdušných znamení Vodnáře, Blíženců a Vah. Tygr, Kůň a Pes jsou komunikativní osoby, s vlastnostmi podobnými vlastnostem svých příslušných západních protějšků. Jsou inteligentní, vzdorovití, féroví, oblíbení, společenští, zábavní a temperamentní. Občas se projeví ve své stinné stránce jako neschopní soustředění, dětinští a nezodpovědní

Trojice Zajíc- Ovce- Kanec odpovídá vodním západním znamením-Rybám, Raku a Štíru. Zajíc, Ovce a Kanec jsou emocionálně založené osobnosti, s podobnými vlastnostmi jako jejich západní kolegové. Jsou citliví, intuitivní, vnímaví k druhým, umělecky založení, laskaví a touží po hlubokém sdílení citu. Mohou se však projevovat jako zhýčkaní a afektovaní škarohlídové

Tři zvířecí znamení, která se nacházejí v jedné triádě, jsou v souladu, protože vyznávají rovnocenné hodnoty, ideje a cíle. Ale každé znamení je ještě v harmonickém vztahu s některým z jiné triády. Tyto dvojice jsou následovné. Krysa a Buvol
Tygr a Kanec
Zajíc a Pes
Drak a Kohout
Had a Opice
Kůň a Koza

Zvířecí znamení, které stojí v kruhu dvanácti větví přímo naproti vašemu, je s vámi neslučitelné. Pro západní astrologii platí, že protiklady mohou tvořit harmonický pár- toto pro čínskou astrologii neplatí. Protiklady zde stojí proti sobě jako znepřátelení protivníci. Ironií ovšem je to, že to jsou právě naši oponenti, díky kterým dosahujeme úspěchů, protože se na nich učíme integrovat do své osobnosti nám chybějící vlastnosti. Tímto způsobem dosahujeme rovnováhy Tao
Opoziční znamení jsou: Krysa a Kůň
Buvol a Koza
Tygr a Opice
Zajíc a Kohout
Drak a Pes
Had a Kanec

Prvním znamením čínského/taoistického zvěrokruhu je Krysa- vlastnosti daného znamení silně modifikuje prvek (živel) čili Vládce daného roku- tudíž není Krysa jako Krysa :)

Krysa (přirozenost -Voda) 22.11-20.12., 23-01h

Pozitivní vlastnosti: vřelá. Charismatická, ideální médium, intuitivní, vášnivá, sečtělá, dynamická, rodinný typ, rozhodná, novátorská, přizpůsobivá, vytrvalá
Negativní vlastnosti: kontrolující, zpupná, donucující, hyperaktivní, egocentrická, příliš ctižádostivá, přecitlivělá, neklidná, pedantská

Hodně se také používá termín Myš. Krysa má šarm a bojovnost. Na první pohled se může zdát veselou a vyrovnanou, ale nemylte se. Za vším se skrývá stálý vnitřní pohyb a také i agresivita. V maličkostech bývá tvrdohlavá, miluje společnost přátel a také bývá klevetivá. Je hráčem a labužníkem, bývá posedlá strachem, že by mohla něco důležitého promeškat. Ačkoliv žije intenzivně přítomností, snaží se starat o dny stáří. Žena, narozená v tomto znamení má sklon k hromadění zásob, které však brzy nato bez rozpaků zničí. Často bere své poslední peníze a nerozvážně nakupuje. Muž jí zdatně sekunduje. Krysa je příšerně ukecaná. Má velkou fantazii a je mnohdy nadaná tvůrčí schopností, takže jen málokdy plácá nesmysly, většinou je její líčení poutavé a přitažlivé- je schopna ostatní umluvit do stavu, ve kterém přestávají klást odpor a kryse vyhoví. Má také talent ke kritice, umí být škodolibá, také dokáže být úzkoprsá. Vyznačuje se schopností dovést do konce to, co si předsevzala- dokonce i tehdy, když tato věc je již odsouzena ke ztroskotání, ovšem pouze v tom případě, že je na tom již osobně zainteresována. Krysy dokáží chytře využít skulinek, na které okolí nepomyslí. Může v životě dojít k úspechu a to především v obchodě a v oblastech spojených s potřebou chytré výřečnosti. Krysa je velmi smyslná a sentimentální. Krysa je také nadaná pozoruhodnou intuicí, věšteckými schopnostmi i magickou energií. Má tuhý kořínek, je schopna přežít cokoli. V čínské astrologii je krysa spojována s tajemnem a nocí. Síla Krysy je stejně tajemná a překvapující, ačkoli někdy matoucí pro okolí, jako síla noci. Ke slabým stránkám Krysy patří úskoky, sebeklam, nervozita a pocit nepřetržitého nutkání k nějaké činnosti. Musí se naučit včas čelit těmto démonům a překonávat je. V opačném případě sejde z cesty, ztratí intuici, začne se utápět v emocích a nebude schopna rozumného úsudku. Její jasnozřivost a intelekt zdegenerují na pouhou kritičnost a perfekcionismus na úkor kreativity. Pouze v ukázněnosti a moudrosti je zdroj energie potřebné k práci a inspiraci druhých. Krysa je silný jedinec a může se dopracovat ke zralé moudrosti. Ochraňuje své nejbližší, ale nesmí svou péči přehánět. Pro její duševní vyrovnanost je naprosto nutné dopřát si uvolnění formou tvořivých aktivit, aby mohla ventilovat energii nahromaděnou v sobě díky silné vůli. Krysa je okouzlující, tajemná a přesto lidská. Nejtěžší je pro ni porozumět vlastní dvojakosti, poznat posvátnou podstatu své duše. Teprve poté může maximálně efektivně zužitkovat tyto dary k duchovnímu rozvoji. Co znamená pro krysu láska? Je to posedlost či nutkání, šance utopit se v tajemném vábení? Nebo je to stav dokonalého splynutí duše a těl? Učit se rozlišovat emoce je pro Krysu tak nesmírně cenná životní lekce, že by s ní měla začít již v dětství. Krysa často prahne po nedosažitelném ideálu a může tak proplýtvat spoustu drahocenného času a energie, aniž najde vysněný protějšek. Kromě toho ztratí ještě víc, když se bude úporne snažit dotyčný ideál k sobě připoutat. Naneštěstí toto nesmírné vypětí a nezlomná odhodlanost způsobí, že Krysa po času vlastně už ani neví, co potřebuje. Je však jisté, že bude respektovat pouze silného partnera, který se odhodlal přijmout a zodpovědně usměrňovat temnou stránku její osobnosti. Souhra intelektu, zájmů a vzájemná úcta jsou podmínky úspešného vztahu Krysy. Naslouchá-li svému vnitřnímu hlasu, vystříhá se pastí, které na ni líčí ti, co mají v úmyslu ji zneužít a oklamat. Ve svém zájmu by se měla naučit rozpoznávat takové úmysly u svých protějšků co nejdříve. Sebeobětování je meč nad hlavou Krysy, pokud nezharmonizuje svou touhu udržet si a pěstovat lásku členů rodiny. Krysa si nejlépe rozumí s Drakem, který na ni přenáší svou sílu a duševní rovnováhu. S ním sdílí svého kritického ducha. Buvol působí úspešne- u něj se Krysa cítí v bezpečí. Před Opicí by se měla střežit- Opice ji nebere vážně a tím ji může uškodit

Ohnivá-Červená Krysa (1936,1996)

Červená Krysa je ohnivá Krysa. Oheň ve svém jangovém, mužském projevu, symbolizuje hořící větev. Jste-li narozeni v roce Červené Krysy, je tato hořící větev vaším osobním životním symbolem. K ohnivým charakteristikám náleží: rozum, výraznost, duchovnost, intuice, jasnozřivost, dynamičnost, vášeň, průbojnost, iniciativa a smysl pro etiketu. Protože tyto vlastnosti charakterizují i samotnou osobnost Krysy, má krysa skutečně jen pramalé starosti se sebevyjádřením. Díky této povaze je červená Krysa uznávána jako vášnivý a odvážný tvor. Červená krysa oplývá nezměrným nadšením a energií pro všemožné záležitosti a aktivity. Dokáže být velmi opravdová a mimořádně soustředěná na to, oč jí jde. Ze všech krys má největší nadání uskutečňovat své záměry. Je velmi přesvědčivá a tím si umí zajistit obchodní úspech. Má čich na dobrý obchod a dokáže za jakýchkoliv podmínek nalézt nejrychlejší cestu k úspechu. Červená Krysa žije životem extrémů. Zaplane-li její oheň příliš vysoko, vášnivě se vrhá do realizace kolosálních projektů, které pak není s to zvládat. Její horkokrevnost se projevuje i v tom, že není ochotna se podřídit disciplíně a odmítá jakýkoli druh omezování. V cestování a poznávání světa může nalézt výborný způsob, jak využít tuto bezmeznou energii a žízeň po životě. Červená Krysa opírá své mínění o události, kterých byla svědkem. Snaží se vyhýbat emocionálním záležitostem, protože pocity shledává matoucími. Cítění a soucit patří do kategorie vlastností prvku voda, která je sice krysí větví země, ale voda hasí oheň, a tak se Červená Krysa často ocitá v citovém bludišti. Červená krysa je přímá (někdy až příliš přímočará) a snadno vyjadřuje své názory a mínění. Dostane-li se s někým do sporu, brzy její protivník pozná, že proti němu stojí velice záludný a nemilosrdný nepřítel. Poté, co Červená Krysa vyčerpá svůj repertoár výhrůžek a vzteku, opouští bojiště, aniž by věci dotáhla do konce, protože se jí už zkrátka nechce pokračovat. Též její tendence k přehánění, lhaní a svádění druhých ji vyvádí z rovnováhy. Červená Krysa by naopak měla rozvíjet svou šlechetnou dobrosrdečnost a mít větší soucit se slabšími.

Zemská-Žlutá Krysa (1948,2008)

Žlutá Krysa je zemská Krysa. Země ve svém jangovém, mužském projevu symbolizuje horu. Hora je proto osobním symbolem všech narozených v roce žluté Krysy. Zemské vlastnosti jsou: stálost, upřímnost, praktičnost, pracovitost, opatrnost, spolehlivost, laskavost a loajalita. Tyto vlastnosti obohacují charakter žluté krysy a činí ji dalece spolehlivější, důvěryhodnější a upřímnější, než jsou její krysí kolegyně. Země dává také žluté kryse kořeny,a tak tato Krysa není tak horlivá jako ostatní Krysy a nevrhá se s nadšením do realizace nereálných plánů. Žlutá Krysa se nepotřebuje za každou cenu zviditelnit a nemá potřebu dosahovat svých cílů pomocí různých kliček. Klidně si cestu ke svému cíli prošlape. Přitom si cení hodnoty přátelství, je upřímná, věrná a spíše se sama obětuje ve prospěch společné věci, než aby druhé využívala pro své sobecké cíle. Znamení Krysy je zaměřené k akci. Krysí větví země je voda. Země zastavuje vodu, a proto je žlutá Krysa pomalejší, metodičtější, pragmatičtější a klidnější než jiné Krysy. Žlutá Krysa nemá ráda změny a nemá dobrodružného ducha. K úspechu spěje pomalým a zaslouženým krokem. Dobře si vede v oblasti služeb, kde může uspokojit jak svou emocionální stránku, tak i svou vrozenou teatrálnost, nehledě na to, že Krysa je od přirozenosti pilná a tato práce píli jistě vyžaduje. Žlutá Krysa uspěje na jednom konkrétním místě, kde si vytvoří bezpečnou základnu. Touží totiž jak po jistotách, tak po úspechu. Ale jistě se bude donekonečna poměřovat s tím,čeho už dosáhli její kolegové. Žlutá Krysa neutrácí, nerozhazuje, neholduje hazardu a nepůjčuje. Jako všechny Krysy, raději mamoní. Element Země žlutou Krysu stabilizuje, zklidňuje a ustaluje. Tato Krysa udělá dobře, když se občas bude věnovat klidnému rozjímání. Potřebuje pečovat o své tělesné, duševní i citové potřeby. Někdy je však až příliš zaměřená sama na sebe, např. blíží-li se termín, kdy má odevzdat nějakou práci. V takových chvílích je značně netolerantní k druhým a nehodlá diskutovat o nějakém jiném postupu. Tuto svou tendenci k povýšenosti a přehlížení druhých se musí naučit ovládat. Musí pochopit, že laskavostí a vlídností získá daleko více.

Kovová-Bílá Krysa (1900, 1960)

Bílá Krysa je Kovová Krysa. Kov ve svém jangovém stavu symbolizuje zbraň. Zbraň je také symbolem všech narozených v roce bílé Krysy. Kovu náleží tyto vlastnosti: spravedlivost, nezávislost, silná vůle, prudkost, přímost, odhodlanost a koncentrace. Tyto mocné kvality poskytují Kryse zvýšenou schopnost přežít. Zároveň však vytvářejí dynamickou osobnost, jejíž postranní úmysly mohou být důkladně zastřeny. Tak se nejednou pod maskou vlídnosti může ukrývat její žárlivá a urputná touha získávat, vlastnit a vítězit-ať to stojí cokoliv. Tato Krysa ztělesňuje ty nejlepší i nejhorší krysí vlastnosti. Krysí větví země je voda a Kok zadržuje vodu, což přináší bílé Kryse mnohé výhody. Snadno si stanovuje cíle, kterých chce dosáhnout,a snadno jich dosahuje. Bílá Krysa si výborně vede v obchodě a investicích,ačkoli se snadno nechá vyvést z míry úspechem druhých. Je to příjemný a zábavný společník, a jelikož patří mezi Krysy, které jsou obecně velmi okouzlující stvoření, získává si oblibu svou výřečností, svými věčnými lichotkami a chválou. Dostane-li se ovšem do situace, kterou těžko zvládá, začne být hašteřivá, příliš upovídaná, hlučná nebo vulgární. S takovým chováním jistě neuspěje v obchodním světě. Měla by se naučit udržovat si určitý odstup- být jako kov- příkrá a chladná. Bílá Krysa často utváří takové vztahy, ve kterých jsou oba partneři na sobě závislí a kde může mít nad druhým moc. Lépe by ovšem udělala, kdyby ponechala svým partnerům více volnosti a netrvala tvrdohlavě na to, aby vše bylo po jejím. Milostné románky a lehkomyslnost nejsou v jejím stylu, protože takové šprýmy stojí peníze a nezanechávají žádné hmatatelné výsledky. Vroucnost a vášnivost Bílé Krysy se dotýká hranic religiozity. Bílá Krysa prožívá věci velmi hluboce a cítí potřebu se o tyto své pocity podělit. Tato krysa nesnáší práci, zejména podřadnou, a jejím snem je mít hospodyni, chůvu, služky a zahradníky. Bílá Krysa dovede být velmi vřelá a citová, ale jen vůči těm, kteří jí mohou dopomoci k úspechu. Bílá Krysa je také smyslný požitkář a za pěkný zážitek (a to je pro Krysy netypické) je ochotna vydat pěkný peníz. Touží pouze po kvalitním zboží, ovšem ráda smlouvá o ceny. Bílá Krysa se musí naučit akceptovat změnu, nebýt tak umíněná a nechat v klidu odplouvat to minulé. Je potřebné, aby více vyjadřovala své pocity, zvláště zármutek a nalezla svůj vlastní způsob regenerace

Vodní- Černá Krysa (1912,1972)

Černá Krysa je vodní Krysa. Voda ve svém jangovém projevu symbolizuje vlnu. Vlna s hřebínkem je vaším osobním symbolem, jste-li narozeni v roce černé Krysy. Vodní kvality jsou: citlivost, činorodost, působivost, tvořivost, láska k životu, sexuální založení a přitažlivost. S dvojitou dávkou vody je černá Krysa mnohem flexibilnější, přizpůsobivější, vlídnější a smířlivější než ostatní Krysy. Ovšem právě proto ji tyto jinak zbarvené Krysy považují za nejslabší z Krys, protože je pro ně nepřijatelné, aby povyšovala přátelství, lásku a pocity nad hodnotu peněz. Černá krysa je extrémně citlivá, velmi intuitivně založená a spoléhá se více na své pocity a touhy, než na svůj rozum. To vede k tomu, že občas o sobě pochybuje a nedokáže se rozhodnout. Tato Krysa- nestálá ve vztazích a nepříliš úspešná v obchodě- však dokáže překonat i ty nejtěžší překážky, pokud se nechá vést svým srdcem. Vysoce rozvinuté vodní kvality umožňují Černé Kryse vyjadřovat své pocity a porozumění vůči vztahovým problémům, a jsou-li tyto dobře zacíleny, stvoří umělce-génia či spisovatele. Naopak, nenajde-li černá Krysa způsob, jakým své pocity ventilovat, najdou si sami cestu ven, a pravděpodobně ve velmi nevhodné situaci. Tento typ Krysy dovede mnoho vytěžit z léčitelského umění nebo z psychoterapeutického procesu. Černá Krysa je typem žáka, učence a intelektuála, který si nade vše cení studia a bývá úspešný na akademické půdě. Pokud se však zahltí informacemi, začne být křečovitá a přemrštěně aktivní, zvláště narodila-li se černá Krysa v noci. Všechny Krysy mají spisovatelské nadání, avšak černá Krysa je v tomto směru obzvláště talentovaná, díky své vynikající pozorovací schopnosti a emfatické povaze. Tato Krysa je štastná, když může psát, mluvit a přátelit se se všemi možnými typy lidí. Bývá také dobrým a citlivým léčitelem. Ovšem jako krysa je natolik šikovná, že uspěje v kterémkoli povolání, které si vybere. A ačkoli voda značně zjemňuje její krysí povahové vlastnosti- sebestřednost a bezohlednost- přece jen zůstává Krysou a neváhá využít svých předností k získání všelijakých výhod. Je nejsmyslnější, nejvíce okouzlující a nejflexibilnější ze vše Krys. Voda činí Černou Krysu plachou, ostýchavou a spíše pasivní. Ze všeho nejraději si zaleze do svého bezpečného hnízdečka, kde si v klidu něco čte, studuje nebo píše, ale nutno říci, že to není to, co by jí zrovna prospívalo. Potřebuje naopak vycházet ven, mezi lidi. Je to pro ni velkou výzvou- naučit se překonávat vrozenou nechuť k aktivnějšímu spolupodílení se na svém životě. Přesto však má šanci být tou nejšťastnější ze všech typů Krys, schopnou zvládat všechny životní potíže a přitom uspokojit své smyslné i filosofické touhy.

Dřevěná-Zelená Krysa (1924, 1984)

Zelená Krysa je dřevěná Krysa. Dřevo ve svém jangovém stavu symbolizuje statný,dobře urostlý smrk. Jste-li narozeni v roce zelené Krysy, je smrk vaším totemem. Dřevěné vlastnosti jsou: odvaha, tvořivost, idealismus, představivost, plánovitost, rozhodnost, cílevědomost, velkorysost a soutěživost. Osobnosti typu dřevo mají schopnost rozjíždět nové projekty a dosáhnout jejich úspešného dokončení,aniž by se odchýlili od svého původního záměru. Stejnými charakteristikami se vyznačuje i znamení Krysy, a proto Zelená Krysa snadno realizuje své představy a sny. Krysí větví země je voda a to je pro zelenou Krysu výhodné, protože voda sytí její dřevo. Tímto spojením je obohacena ve své tvořivosti, pokrokovosti, ve svém idealismu a schopnosti vítězit. Zelená Krysa má důvěru ve své schopnosti a ve svůj bystrý mozek a často se dočkává uspokojivého profesionálního uznání. Zelená Krysa je netrpělivá a chce všechno hned. Ač to může dotáhnout dosti daleko, stále se zmítá mezi dvěma extrémy- úzkostí z nedostatku a představou ohromného bohatství a majetku. Udělá dobře, když se na cestě za svým cílem bude více rozhlížet kolem sebe a přestane sledovat své krátkozraké vize. V čem ale zelená Krysa vyniká, je její schopnost dostat se rychle nahoru. Ví totiž až moc dobře, jak funguje hierarchie. Je velmi přizpůsobivá, i kdyby to bylo jen proto, aby si udržela svůj vliv na ty, jejichž mínění pokládá za důležité. Zelená Krysa ví, která cesta v bludišti vede k vytouženému kousku sýra. Bohužel často je tak rychlá, že se pak vepředu ocitne sama, protože ostatní s ní neudrží krok. Ale tato Krysa je vytrvalá, nelítostná a tvrdohlavá. Nemíní tolerovat hlupáky a musí se cvičit ve své shovívavosti k lidským slabinám. Jinak je tato odvážná Krysa se srdcem dobrodruha jen máločeho zalekne. Je to zvídavý a nadaný cestovatel, který dovede obrátit i ty nejnepříznivější situace ve svůj prospěch. Jako všechny Krysy, je i tato výborným řečníkem. Na rozdíl od ostatních Krys se ale nenamáhá vykonávat nějaké povinnosti nebo se prezentovat požadovanými dovednostmi. A pokud nemá dostatečně pod kontrolou své ambice, nepříčí se jí klidně zosnovat nějaký ten podvůdek. Zelená Krysa je nejšťastnější, když se neuzavírá do sebe a zůstane otevřená všem možnostem. Jejím úkolem je naučit se usměrňovat agresivitu a využít své energie k prospěchu ostatním

Buvol- (přirozenost Voda)
21.12-20.1./ 01h-03h
Buvol “má svůj svět”. Hluboká voda na první pohled snese vše. Ale běda, pověstná poslední kapka promění klidné jezero protržením hráze v běsnící povodeň. Buvol je uváděn jako zvíře s nejjangovější aktivitou. Buvol je jako bagr-než se rozjede trvá to věčnost,ale potom je velice obtížné ho zastavit. Buvol dokáže vše, co si usmyslí. Je trpělivý, klidný, mlčenlivý, těžkopádný, rezervovaný, vyrovnaný, metodický a přesný. Za jeho trochu neotaseným zevnějškem se skrývají originální myšlenky, síla a inteligence. Miluje samotu, bývá uzavřený- umí však být hovorný, pokud to situace vyžaduje. Je pilný a schopný. Neměl by volit povolání které ho přivádí do kontaktu s úřady, nebo veřejnou službou. Také cestování se pro něj příliš nehodí, jeho rovnováha a zdraví cestováním trpí. Žena-Buvol lpí na svém domově a může být nepřekonatelná hospodyně. Často je to ona, kdo řídí chod domácnosti. Muž může být nesmiřitelný paličák, miluje svou ženu a je pyšný na své děti. Většinou však od rodiny očekává maximální poslušnost a řídí věci s autoritativní přísností. Umí být něžný, obětavý, smyslný,ale nikdy romantický- na romantiku je to příliš velký pragmatik
Ohnivý-Purpurový Buvol (1937,1997) je velice průbojný a má velkou touhu vést druhé, přeje si získat moc a postavení, může se stát pyšným a sobeckým, má problémy s vyjadřováním pocitů. Je rozumný,jasnozřivý, duchovní, intuitivní, cílevědomý, oddaný své práci a svým blízkým. Zemský-Zlatý Buvol (1949,2009) může od života doslova získat vše, co potřebuje. Je stabilní, upřímný, praktický, pilný, opatrný, laskavý a loajální. Potřebuje syti své citové, fyzické i duševní potřeby a potřebuje se zabývat nějakým druhem meditace či rozjímání. Leckdy se cítí zablokován ve své tvořivosti. Je empatický, laskavý, věrný a pečuje o druhé. Nemá rád změnu.
Kovový-Stříbrný Buvol (1901,1961) je spravedlivý, nezávislý, má pevnou vůli, rozhodnost a koncentraci. Je nejsilnějším ze všech Buvolů. Tento Buvol rozumí své podstatě a dokáže se projevovat- nebývá však příliš citlivý k druhým a tak se ostatní mohou cítit v jeho přítomnosti trochu přidušeni. Je spolehlivý a zodpovědný- umí však být i sobec a vytáčí ho, když se mu věci vymykají z rukou.
Vodní Šedý Buvol (1913, 1973) – Vodní Buvol je citlivý, činorodý, tvořivý, miluje život, je zaměřen na rodinu. Vodní Buvol je přizpůsobivější, citlivější a otevřenější než druzí Buvolové a bere na druhé ohledy. Je dobrým týmovým hráčem, touží po stabilitě. Vyniká v kreativních oborech, je vysoce citlivý k potřebám druhých lidí. Někdy se uzavře sám do sebe a nechce nikoho vidět. Musí se naučit překonávat svou ostýchavost a vycházet mezi lidi, protože jen tak nalezne svou rovnováhu.
Dřevěný Modrý Buvol je odvážný, idealistický, rozhodný, vytrvalý- Dřevo přináší velkorysost a soutěživost. Je inteligentní a kreativní. Není tak tvrdohlavý jako ostatní Buvolové, je týmový hráč a respektuje požadavky ostatních. Touží po stabilitě a jistotě, je čestný a zdravě ctižádostivý. Někdy je však umíněný a předpojatý

Tygr (přirozenost Dřevo)
21.1.-18.2. /03h-05h
Dravé zvíře schopné zaútočit ze zálohy. Čas pro něho není kategorií, dokáže čekat hodiny, nebo se vzdát za pár minut. Vládne silou mladého jangu, takže jeho život je plný překotné aktivity. Tygr může být nedisciplinovaný šťoural popudlivé povahy, rád napadá lidi, kteří stojí nad ním. Je tesán z materiálu, z něhož jsou revolucionáři a vůdci. Ne vždy však zasluhuje důvěru, která je mu poskytována, a to bez rozdílu, jedná-li se o obchody, lásku nebo válku. Miluje nebezpečí, chová se odvážně, což mnohdy působí na druhé neodolatelně-často však bývá zbabělý. Neumí poslouchat, ze své strany však vyžaduje naprostou poslušnost. Tygr předbíhá svou dobu, pohrdá konvencemi. Může se stát majitelem ohromné firmy, stejně jako pověstným gangsterem :). Miluje každé povolání, jež skýtá riziko. Totéž platí pro ženy, narozené ve znamení Tygra. Jsou vždy prvé, jestliže jde o nové, neotřelé myšlenky. Ve vztahu však tento velký bojovník umí být citlivý a je schopen velké lásky.
Žena-“Tygřice“ se ráda pouští do různých milostných dobrodružství, která však zřídka dobře dopadnou. Tygr miluje život plný událostí, vášnivý a vzrušující.
Ohnivý Červený Tygr (1926, 1986) – není to žádný slaboch. Vlastní velký kus energie a tvůrčích schopností. Miluje cestování, vzrušení, nebezpečí a je neustále v pohybu. Touží po neustálé pozornosti, chce ovlivňovat druhé,je to vůdce. Je popudlivý a zuří, když vše nejde podle jeho časového rozvrhu. Uspěje díky své odvaze, vůli a nadšení.
Zemský Žlutý Tygr (1938, 1998) má v sobě potenciál dozrát a dospět aniž ztratil něco ze své tygří tvořivosti a kreativity. Je přemýšlivý a inteligentní, dokáže si věci dopředu promyslet, umí ovládat své vášně a dokáže investovat své síly do množství podniků a dovést ke zdárnému konci. Není tak vzpurný jako druzí Tygři. Zemský Tygr je má porozumění pro potřeby druhých a netouží být za každou cenu středem pozornosti. Je to pragmatik a realista- občas se však sám ztratí ve svých pocitech. Je rozvážný a potřebuje se duchovně vyvíjet. Tygr by si měl nalézt čas pro meditaci a neopomíjet své citové, fyzické a duševní potřeby. Prvek Země umožňuje Tygrovi rozvinout laskavost, spolehlivost a upřímnost. Kovový-Bílý Tygr (1950, 2010)-mocný vůdce, válečník lačný boje a iniciátor. Miluje svobodu a touží se projevit v celé své kráse a síle. Je to neohrožená duše požadující obdiv za svou odvahu a vášnivý charakter. Pokud něčemu věří, pracuje na tom maximálně. Nemá velké pochopení pro lidské slabosti. Pokud po něm někdo chce, aby se omezil ve svém projevu nebo se začlenil do řady, stává se agresivním a hádavým. Jako partner je neskutečně žádostivý. Měl by se naučit krotit svou sobeckost a nechat partnerovi trochu volnosti. Může být blokován ve svém emocionálním a intelektuálním rozvoji, případně může být až rozštěpenou osobností. Musí se učit být méně umíněný, akceptovat nutnost změn a nehledat odplatu za minulé křivdy.
Vodní- Černý Tygr (1902, 1962)-je šťastný, otevřený a intuitivní- Voda tiší jeho temperament a pomáhá mu vhodným způsobem vyjadřovat jeho ideály. Je bystrý, duchaplný- není tak nepraktický a sobecký jako ostatní Tygři. Zralý Černý Tygr dospívá do stavu citové rovnováhy, trpělivosti a jasných myšlenek. Někdy mívá problémy ve vztazích, protože jako Tygr touží lovit, ale podstatou vody není pronásledování, nýbrž následování-měl by se naučit vyčkat na nejvhodnější okamžik pro zavázání se v nějakém vztahu. Černý Tygr se musí naučit nepodléhat sentimentu-jinak potlačí své kreativní vlohy.
Dřevěný-Zelený Tygr (1914, 1974) je vysoce kreativní, má velkou představivost, je velkorysý a dychtivě se pouští do nových věcí. Má štěstí v lásce a ve společnosti je oblíbený. Je to rozený vítěz, který snadno dosahuje svých cílů. Nemá rád disciplínu, nerad tvrdě pracuje- hledá snazší cesty k úspěchu- má tendenci zadat práci někomu jinému a pak sklidit plody jeho úsilí- pro Zeleného Tygra je snazší začít něco nového než napravovat porouchané. Odmítá pravidla a kritiky- čelí-li kritice začne být podrážděný, umíněný a předpojatý. Zelený Tygr se musí učit ovládat svůj hněv a soutěživost a přesměrovat obojí pozitivnějším směrem

Zajíc (Králík) -přirozenost Dřevo
19.2.-20.3. 05h-07h
v některých textech je uváděn jako Králík, občas i Kočka, nicméně Zajíc je nejpřesnějším předobrazem uváděných vlastností. Pohyb milující stvoření je velmi závislé na své noře. Při její ochraně se stává nejstatečnějším Zvířetem zvěrokruhu, ač se jinak rychle poleká a uteče. Zajíc je v Číně symbolem štěstí a dlouhověkosti a lidé narozeni v tomto znamení mají talent šířit radost a pohodu. Mají smysl pro humor a často umělecké nadání, mívá silnou intuici. Svá trápení dovedně skrývají a nedopustí,aby někdo nahlédl do jejich zraněné duše. Neradi čelí nesnázím přímo. Zajíci milují své pohodlí, dobré jídlo a pití,ale ničí je pohled na trápení druhých. Dovedou účinně pomáhat,ale nesnaží se při tom oddělit mazané od potřebných, takže se stávají obětí podvodníků. Umí dobře vydělávat peníze. Zajíci milují sex :)
Ohnivý-Purpurový Zajíc (1927,1987)-oheň přináší Zajíci rozhodnost a sílu. Tento Zajíc je ze všech Zajíců nejprůbojnější, nejambicióznější a nejméně ostýchavý. Na rozdíl od ostatních Zajíců může být vůdcem. Vlastní zájmy dokáže propagovat s tak nevinnou tváří a nonšalancí, že si své posluchače doslova podmaní. Snadno vyjadřuje své emoce, protože s nimi má kontakt. Je vnímavý k druhým lidem a dokáže jim být dobrým rádcem v jejich trablech. Sám se řídí svým niterným rozumem a intuicí. Je extrémně citlivý k nepříznivým vibracím, hluku a chaotickému víření. Je velice citově založený.
Zemský Zlatý Zajíc (1939,1999) -tento Zajíc se nechává vést svou vytříbenou intuici a psychickými schopnostmi. Umí si vše promyslet dříve než začne jednat a dokáže realisticky plánovat budoucí věci využitím svého jasnozřivého smyslu a pragmatičnosti. Je citlivý, inteligentní, cení si rodiny, přátel a dovede si zjednat respekt svou seriozností a houževnatostí. Umí vyzískat z každé situace to nejlepší a má rád materiální komfort. Zlatý Zajíc uspěje svou spolehlivostí, upřímností a věrnosti.
Kovový Stříbrný Zajíc (1951, 2011) bývá oddaný svému povolání a touží po úspěchu. Dobře se uplatní v designu, kulinářském umění, filmu, fotografii a umění vůbec. Je to znalec s vytříbeným vkusem pro vše ušlechtilé a vkusné. Většina Zajíců je známa svou milou povahou,ale Stříbrný Zajíc zas tak milý není- je velmi mocný . Vliv Kovu jej může činit spíše sobeckým . Málokdy se omezuje ve svých ambicích a na rozdíl od ostatních Zajíců nerad vyhovuje druhým a nemá rád kompromisy. Může být blokován ve svém emocionálním rozvoji. Miluje soukromí a nezávislost. Jeho úkolem je naučit se projevovat své emoce, zejména smutek,a nalézt svou vlastní cestu rovnováhy a uzdravení.
Vodní Šedý Zajíc- (1903,1963) – je extrémně citlivý , empatický a bezbranný vůči všem negativním a nepříznivým vlivům. Měl by se vyhnout agresivním lidem a konkurentům a snažit se nalézt v době harmonii a mír. V duchovním kontextu je ideálním útočištěm Šedého Zajíce klášter či jiné místo pokoje. Tato osobnost do sebe potřebuje natahovat duchovní vibrace a ne agresi. Je inteligentní a pečlivě si vybírá své společníky. Ti jej potom udržují na správné cestě. Měl by se naučit myslet i na sebe nejen na druhé.
Dřevěný Modrý Zajíc -dřevěné kvality jsou: tvořivost, odvaha, plánovitost, odhodlanost, velkorysost a soutěživost- proto tento Zajíc snadno dosahuje svých cílů. Zaječí větví Země je dřevo. Modrý Zajíc má tak dvojnásob velké nadšení a zápal pro věc. Na rozdíl od ostatních Zajíců je úspěšným obchodníkem. Aktivně se chce podílet na vývoji světových událostí a touží po sobě zanechat jasnou stopu. Je koncentrovaný a soutěživý. Touží také pomáhat druhým rozvíjet jejich potenciál. Modrý Zajíc by měl být velice opatrný ve výběru svých společníků- je snadno zneužitelný. V mládí často tápe a úspěšný začíná být až ve středním nebo i pozdějším věku. Rád experimentuje s uměním.


Drak (přirozenost Dřevo)
20.3.- 9.4. 7h-9h
velmi inteligentní, vzdělaný Drak létá vysoko v oblacích, takže jeho vize daleko předstihují ostatní smrtelníky, ovšem detaily mu zhusta unikají. Navrhne řešení, která ostatním vyrazí dech, změní situaci a někdy i svět,ale dokáže nepoznat vlastní dítě, když do něj vrazí na ulici a jeho naivnost lze někdy nazvat hloupostí :). Drak oplývá silou, zdravím, energií. Je velmi otevřený a není malicherný. Je však důvěřivý až naivní. Jeho snaha po dokonalosti ho nutí k tomu,aby kladl vysoké požadavky jak na sebe,tak na své okolí. Nemá skrupule. Je tvrdohlavý a často říká věci o kterých důkladně nepřemýšlí. Přesto lze dát na jeho mínění. Má dobrý úsudek, protože vše vidí přehledně z výšky. Pro každého a pro vše má dobrou náladu. Je schopen prudkých vznětů, dá se lehce strhnout. Drak je inteligentní, svéhlavý, houževnatý a velkorysý. V každém povolání dovede být úspěšný. Jestliže se věnuje velké věci, dosáhne svého cíle. Má bohužel stejný úspěch i tehdy když se postaví do služeb zla. Vždy vítězí. Co se týče lásky, je velmi milován,sám však miluje zřídka. Drak je velmi zvláštním typem osobnosti, fantastické zvíře, které dští oheň i vodu, přízeň nebo nenávist, a posléze někde v ústraní shoří. V Asii je Drak symbolem štěstí a nebeskou moc.
Ohnivý-Červený Drak- (1916,1976) tento Drak směřuje k velikosti a dokáže pohnout světem. Tento z nejohnivějších Draků je úžasně mocný a pravděpodobně je nejsilnějším znamením čínského zvěrokruhu. Ohnivý Drak je přímý a otevřený. Je rád středem zájmu a má jen pramálo starostí se sebeprosazením. Je to opravdový vůdce, který je ochoten použít pro dosažení svého cíle jakýchkoliv prostředků. Běda tomu, kdo mu zkříží cestu. Ohnivý Drak je téměř neunavitelný a nedá se zastavit. Ve vztazích miluje ohnivý Drak počáteční fázi seznamování a namlouvání. Poté,co dosáhne svého, však často o partnera ztrácí zájem. Rozhněvaný červený Drak je nelítostný, krutý, chladný, despotický a odmítá přijmout kompromis. Pokud je vyrovnaný, ví kdy má přestat- jeho úkolem je rozvíjet svou velkomyslnou šlechetnost.
Zemský Žlutý Drak (1928, 1988) – tento Drak je schopen velmi dobře plánovat, pilně pracovat, dokončovat úkoly a vnímat svět realisticky, což jinak činí ostatním impulsivním a nepraktickým Drakům potíže. Pomalejší tempo pomáhá zemskému Drakovi duševně se vyvíjet. Žlutý Drak umí meditovat nebo se oddat rozjímání, když je toho na něj moc. Jak duševně zraje, začíná vnímat a oceňovat krásu jednoduchosti. Velkorysý a liberální duch žlutého Draka bojuje za práva druhých a podílí se na řadě společenských aktivit. Není tak diktátorský jako ostatní Draci a proto je schopen fungovat v kolektivu. Avšak jeho autoritativní dračí mentalita stejně většinou vytane na povrch. Drak má schopnost uspět v obchodním světě, díky své síle, která je podpořena pragmatickým smyslem Žlutý Drak je roztomilý přítel, fantastický milenec a oddaný člen rodiny. Je spolehlivý, upřímný a věrný.
Kovový Bílý Drak (1940, 2000)- tento Drak je válečníkem, vyhledávajícím akci a dobrodružství. Jeho přáním je obklopovat se jen těmi nejsilnějšími a nejlepšími a netoleruje slabost a nerozhodnost. Bílý Drak je ambiciózní, dravý, kreativní, sexuálně založený a může být až fanatický. Bílý Drak se narodil aby vítězil a aby přetvářel svět. Může mít zpomalený citový vývoj a rozporuplnou až rozštěpenou osobnost. Měl by se naučit být méně neoblomným a méně egocentrickým.
Vodní, Černý Drak (1952, 2012) – Vodní Drak je mocný, vznešený, silný, smyslný, duchovně a metafyzicky založený, s touhou růst. Po emoční stránce je ohnivě vášnivý a co se sexuality týče nemá nikdy dost. Stejně jako ostatní Draci má nejraději fázi namlouvání,ale zralý Černý Drak může být oddaným a loajálním druhem. Je perfekcionista, který nemá trpělivost ani se sebou, ani s ostatními. Tento Drak není tak tyranský a sobecký jako ostatní Draci a rád se odevzdává ku prospěchu obecného blaha. Rád cestuje. Někdy ho však může přemoci strach a připravit ho o jeho kreativitu. Úkolem Černého Draka je překonat tento strach a sát se aktivním účastníkem svého života.
Dřevěný, Zelený Drak- (1904,1964) -Dřevěný Drak je vysoce kreativní, snadno si přisvojuje nové plány a má velkolepou představivost. Je talentovaný, inteligentní, smělý, dynamický a velkorysý. Ve své upřímnosti se nechává unášet svými revolučně idealistickými představami, táže se a zpochybňuje zaběhlá společenská pravidla a ačkoli se nebouří, jde vždy jen za hlasem svého srdce. Je soutěživý,avšak má sklon činit ukvapená rozhodnutí, typu buď a nebo,čímž se věci nejednou obracejí v jeho neprospěch. Chce aby bylo všechno po jeho,a nechává za sebou rozdělanou práci. K mohutného rozkvětu dochází až v pozdějších letech, kdy Zelený Drak začíná těžit ze své enormní síly. Je paličatý a předpojatý. Měl by se naučit ovládat svůj hněv.

Had (přirozenost Oheň)
20.4.-19.5. 09h-11h
Inteligentní sečtělý Had je těžkým introvertem,ač z jeho dynamických reakcí odhadujeme pravý opak. Deprese mohou u Hadů dosáhnout ochromujících rozměrů právě proto, že navenek se bude jednat o bujaré jedince. Prostě na tváři klaunův smích a v duši pláč. Vzhledem k jeho síle může skončit hluboká deprese až sebevraždou. Pro Hady dokonce existuje i speciální akupunktura
Had má v křesťanských zemích špatnou pověst, v zemích Asie je však Had ctěn a vážen pro svou moudrost a ostrovtip. Muž tohoto znamení je citlivý a plný humoru, žena velice často půvabná a taktéž citlivá. Had má vyvinutý instinkt, přemýšlí mnoho a hluboce. Je bystrého rozumu, často filosofuje, někdy moudře, ale bývá tlachavý. Spoléhá se více na vlastní dojmy a pocity než na zkušenosti a rady druhých. Je velmi rozhodný, sebevědomý, nemůže snést,aby v nějaké situaci ztroskotal. Ačkoli je od přírody rozvážný, činí svá rozhodnutí rychle. Problémem je jeho niterná uzavřenost. Hadovo oslňující chování dokáže ukrýt vnitřní boj natolik, že jeho nic netušící okolí mu nemůže přijít na pomoc. Had se nakonec ve svém hoři může zcela osamocen utopit. Had je ochoten pomáhat svým přátelům,ale ne penězi, nýbrž radou a činem. Bohužel lidi, kteří jsou mu povinováni, obtáčí tak, že se sotva mohou hýbat. Když miluje, miluje velmi oddaně a žárlivě, i když vztah dávno zanikl. Přilne ke svému partnerovi tak, že partnerovi vůbec nezůstává žádná svoboda pohybu. Spoutaná oběť začne Hada nudit a pak ji Had opouští. Žena i muž zrození v tomto znamení si často komplikují život mimomanželským laškováním. Pro ně samé je lépe, když svou lásku omezí na svou vlastní rodinu.
Ohnivý, Purpurový Had (1917, 1977) ohnivému Hadovi se zúročuje úsilí, které vynakládá na různé úkoly, protože je dynamický a cílevědomý pracovník, který nepoleví ve své práci, dokud si nevybuduje solidní základnu. Je to opravdu silná a cílevědomá osobnost , která se, zvláště pokud se narodila v horkém létě, může stát bezohledně soutěživá, egocentrická a hladovějící o moci. Ohnivý Had si rád žije na vysoké noze. Potřebuje být materiálně zabezpečen a obklopen hezkými věcmi. Je rád středem pozornosti. Miluje umění, především tanec a divadlo. Ohnivý Had může mít šťastný život, pokud bude rozvíjet svou velkomyslnou a šlechetnou povahu. Musí se pokusit více důvěřovat světu a nahradit vrozenou podezřívavost smířením a přijetím zkušenosti.
Zemský Zlatý Had- (1929, 1989) vřelá povaha Zemského Hada působí jako magnet na druhé lidi a jeho šarm a elegance to jen potvrzují. Není tak bezohledný, když jde za svým cílem, jako jsou ostatní Hadi,a jeho moudrá duše ví, že láska je mocnější než peníze a že harmonie je víc než zápas. Zemský Had nemá potřebu v životě nějak zvlášť usilovně pracovat, protože materiální bohatství není u něj v žebříčku priorit na prvním místě. Avšak jeho práce bývá ukázkou realizace vyšších principů a integrity. Snad je to i tím, že Zlatý Had má bazální důvěru vůči světu, na rozdíl od ostatních Hadů, kteří všude vidí jen intriky a zaujetí. Zlatý Had je silný a rozhodný a díky své Hadí chladnokrevnosti dokáže snadno přestát těžké chvíle. Vliv Země jej činí spolehlivým a loajálním, i když čas od času i trochu pomalým, když má zareagovat, ale konečné závěry, které Zlatý Had vynese, jsou většinou správné.
Kovový Stříbrný Had (1941, 2001) -Kovový Had je rozený velitel a vůdce a toho, kdo se mu odváží postavit do cesty, nemilosrdně drtí. Vyniká také obchodním talentem díky své zářivé inteligenci a brilantním schopnostem uchopit nabízenou příležitost a zasáhnout terč ještě před tím, než se na něj zaměří ostatní. Kovový Had narozený v parném létě patří k největším ctižádostivcům. Většinou nikomu nedůvěřuje a nejednou se odebere žít v ústraní Jeho silná vůle a záměr jsou dominantní. Musí se naučit ponechávat druhým určitý nárok na svobodu a pěstovat v sobě toleranci a citlivost. Hadí větví Země je oheň. Oheň a kov působí proti sobě, protože oheň taví kov. Kovový Had ale může využít svého ohnivého zanícení k tomu,aby se přetavil do nové podoby. V tomto smyslu má možnost nasměrovat veškerou svou velkolepou moc ku prospěchu lidstva a opustit tak cestu sobectví, která vede jen k osamělosti a odcizení Pablo Picasso je typickým představitelem transformovaného Kovového Had) . Jeho úkolem je, naučit se projevovat své city, zejména smutek a akceptovat nutnost změn a zkrotit svou nutkavou potřebu ovládat druhé.
Vodní Šedý Had (1953, 2013) Vodní Had je duchaplný, charismatický, inteligentní, má velmi dobrou paměť a smysl pro detail. Snadno a rychle se orientuje v abstraktním myšlení a moudře dovede zvážit své budoucí možnosti. Jeho vysoce rozvinutý intelekt a jedinečné tvůrčí schopnosti mu garantují životní úspěch Podobně jako ostatní Hadi, ani Vodní Had není vyjímkou , co se týče jeho vztahu k moci, penězům a postavení. Touží po bohatství a finanční jistotě a také má potřebu ovládat své okolí. Má vynikající talent pro investice. Voda však Hadovi přináší více citlivosti a empatie než ostatním Hadům. Oceňuje krásu a harmonii. Na druhé straně může mít větší potíže s dosahováním svých záměrů (voda hasí oheň) a to jej silně frustruje. Ale jelikož voda dodává zároveň sílu k proplutí, Vodní Had se po krátkém zastavení a zhodnocení situace vzpamatuje, zatne zuby a pustí se opět plnou parou vpřed.
Dřevěný Modrý Had (1905,1965)- Dřevěný Had je typickým představitelem Hadí moudrosti a chytrosti. Je to rozený filosof, hledač tajemství a milovník divadla, filmu, malířství a dekorativního umění. Stejně jako ostatní Hadi touží po prosperitě, postavení a jistotách. Vyniká také obchodním talentem a především komunikačními dovednostmi, a to jak v psaném, tak v mluveném projevu. Přidá-li se k tomu navíc jeho odvaha riskovat, není překvapivé, že Dřevěný Had je schopen dosáhnout pozoruhodných výsledků. Dřevěný Had touží po kvalitních věcech z nejkvalitnějších materiálů – může se z něho stát až snob. Dřevěný Had se ospravedlňuje encyklopedickými znalostmi a kritickým okem arogantně pohlíží na nevzdělance. Dřevěný Had se musí učit aspoň občas dělat věci pro druhé a ovládat svůj hněv

Kůň (přirozenost Oheň)
20.5.-20.6. 11h-13h
Kůň miluje volnost a odchází za ní, jakmile pocítí na krku ohlávku, třeba i zlatou. Kromě sebe sama mnoho z okolí nevnímá, je ale přirozeným vůdcem s talentem nadchnout kohokoli pro cokoli. Dokáže vše, co si usmyslí,ale často od rozdělané práce odchází. Kůň má vkus a je mnohostranný. Miluje divadla, koncerty, společenské, kulturní i sportovní podniky, Zkrátka vše, co přitahuje davy. Sám bývá úspěšný i ve sportu. Je povídavý a sympatický. V politice má Kůň často úspěch. Umí ovlivnit a vést masy. Je celistvého ducha a ví předem, co lidé chtějí slyšet, nebo co chtějí říct. Kůň je horkokrevný, ctižádostivý a lehce ztrácí trpělivost. Kdo se mu postaví do cesty, toho ušlape. Jedná směle podle svého a nedbá na rady druhých. Je velmi aktivní a umí zacházet s penězi. Má úspěch v každém povolání, kde má co činit s lidmi a není odkázán sám na sebe. Pro lásku umí Kůň obětovat vše. Zamilovaný Kůň je tak vášnivý, že zapomene na celý svět, povolání i rodinu.
Ohnivý Kůň (1906, 1966, 2026)- Ohnivý Kůň je silný, vášnivý, umíněný a velmi přitažlivý pro druhé pohlaví :). Koně jsou známi jako tažná (pracující) zvířata. Ale Kůň odmítá pracovat tvrdě. Ohnivý Kůň je navíc nadán nejedním talentem, ovšem velice snadno se znudí a přestane se zajímat i o to,v čem se mu daří a může za sebou nechávat nedokončené záležitosti. Pokud se ale Ohnivý Kůň ukázní, může být úspěšný. Silná vůle Ohnivého Koně dokáže přetvářet i nejproblematičtější situace a vytěžit z nich něco pro sebe. Kůň se nebojí pustit se do něčeho obtížného a má silnou potřebu každý problém okamžitě vyřešit. Miluje cestování a dobrodružství, jeho skvělá intuice mu umožňuje rozpoznat vhodnou příležitost i vytušit blížící se nebezpečí. Je-li oheň Koně v rovnováze, Kůň je naplněn smyslem pro spravedlnost a ví, kdy přestat. Rozvojem své šlechetnosti a velkorysosti má možnost dosáhnout skutečně velkých úspěchů.
Zemský Žlutý Kůň (1918, 1978) -Zemský Kůň má smysl pro podnikání a dokáže moudře investovat. Není tak zbrklý jako ostatní Koně, tudíž své projekty dokončuje a nenechá se unést momentálním popudem. Vcelku také dokáže vycházet s autoritami, s čímž mají ostatní Koně docela problém. Není vrtošivý, umí si věci dopředu promyslet. Jeho život je plný radosti a jeho rozvážnost, upřímnost a přirozenost mu otevírá všechny brány světa. Má porozumění pro druhé. Tuto vlastnost by měl v sobě pěstovat a dávat o ní náležitě vědět. Zemský Kůň si rád rozšiřuje obzory vědění a stejně jako ostatní Koně i on rád cestuje a učí se ze svých poznání. Zatímco se však jeho kolegové vydávají za dobrodružstvím a objevováním slepých míst na mapě, Zemský Kůň si vychutnává své vlastní, osobní dobrodružství na cestách s milovaným člověkem.
Kovový Bílý Kůň (1930, 1990) má v sobě magnetickou přitažlivost-je velmi oblíbený a shromažďuje kolem sebe široký kruh přátel všech možných zaměření. Miluje dobrodružství a vzrušení. V práci oplývá nesčetnými nápady a fantaziemi, ovšem zřídkakdy dokončí svůj úkol. Jednání s Kovovým Koněm bývá obtížné, protože jen velmi těžko přijímá argumenty druhých. Opovrhuje stereotypem a je nevrlý, pokud se v práci musí řídí instrukcemi. Specielně nesnáší práci v domácnosti :). Kovový Kůň může být sebestředný- dovede být i altruistický, ale jenom když se mu chce. Vliv Kovu vnáší do povahy Koně tvrdohlavost a neochotu přizpůsobit se. Vyvážený Kov činí Bílého Koně trpělivým a férovým. Dokud jsou ale kovové kvality nedostatečně rozvinuté, Bílý Kůň není pořádně schopen vydělat si peníze a postarat se o sebe. Bílý Kůň musí nacházet rovnováhu svých kovových vlastností, naučit se akceptovat změnu a nelpět na minulosti. Jeho úkolem je zkrotit svou sebestřednost a stát se vnímavějším vůči druhým.
Vodní, Černý Kůň (1942, 2002)- Vodní Kůň rád cestuje a podniká dobrodružné výpravy, ale nerad se drží přesných plánů a itinerářů. Podobně jako voda chce být neustále v pohybu a často dělá ukvapené závěry a nečekaně mění kurz. Tato jeho zbrklost a nevyrovnanost ponechává druhé v obavách a napjatém očekávání toho, co zase provede. Jelikož je ale velmi živý a milý, jeho kousky mu bývají rychle prominuty. Vodní Kůň má smysl pro obchod a dobrou paměť na čísla. Udržuje mnoho společenských a profesních kontaktů, a těší se nejednomu finančnímu úspěchu, díky tomu, že nejedná bezhlavě jako ostatní Koně,a své investice si dokáže řádně promyslet. Vodní Kůň je nejméně ze všech Koní sobecký, má rád pohodlí a kvalitní zboží, ale nechce žít na úkor druhých.
Dřevěný, Zelený Kůň (1954,2014)- Dřevěný Kůň se poněkud liší od ostatních tím, že je trpělivý, má více porozumění pro druhé a je schopen plánovat, což jsou vlastnosti prvku Dřevo. Protože je také méně impulzivní a méně ukvapený než ostatní Koně, dá se na něj dobře spolehnout. Má velmi dobré analytické schopnosti a smysl pro detail. Jako průzkumník nových metod se často stává vynálzcem nebo inovátorem. Má velmi dobré analytické schopnosti. Je inteligentní a mocnou osobností. Musí se učit držet na uzdě svůj sklon k umíněnosti.

Ovce (Koza) přirozenost Oheň
21.6.-21.7. 13h-15h
Koza, Ovce (přirozenost Oheň) 21.6.-21.7. , 13-15h

Pozitivní vlastnosti: přirozená, svěží, diplomatická, neafektovaná, starostlivá, citlivá, idealistická, éterická, přemýšlivá, duchovně založená, něžná, tvořivá, vášnivá, vnímavá, jemná, inteligentní, milující
Negativní vlastnosti: pasivní, nejistá, nekultivovaná, nedůtklivá, povznesená, manipulativní, rozkolísaná, naivní, vypočítavá, nerealistická, malicherná, nepraktická,kritická, vybíravá, rezervovaná, vlažná, slabá, lhostejná

Často se uvádí jako Ovce. Obojí je správně, jedná se o kozoovci, žijící např. na Kavkaze. Nejniternější Zvíře zvěrokruhu dokáže být vrtkavé a hysterické, stejně jako citlivé a vnímavé. Ocení i neokázalou krásu, její vnitřní svět přetéká kultivovaným bohatstvím. Koza je elegantní, umělecky nadaná a miluje přírodu. Mohla by být nejoblíbenější za všech bytostí, kdyby nebyla tak nestálá a pesimistická. Koza nikdy není spokojena se svým osudem a přivádí okolí svým neustálým kňouráním k šílenství. Ať provede cokoli, vždy očekává omluvu od svého okolí, včetně podváděného partnera. Bývá někdy dotěrná aniž by si toho byla vědoma. Nemá pojetí o čase a její neustálé pozdní příchody ji často komplikují život. Přesto se umí zalíbit, jestliže to je v jejím zájmu. Koza se s lehkostí přizpůsobuje každému způsobu života, pokud ji někdo poskytne alespoň nejskromnější bezpečí. Má ráda, když se o ní mluví a ráda radí. Nikdy se nevzdává svých věčných vytáček či litanií. Vydává se za mírnou a skromnou, je však založena rozmarně. Koza se dá lehce připoutat,ale vzápětí se již trhá na provaze. Chová se tak, jako by její osud nezáležel na ní samotné, nýbrž na druhých. Ráda předstírá, že je zvyklá udílet rozkazy,ale ve skutečnosti je zrozena k poslouchání. Je-li dobře vedena, může dosáhnout úspechu a dokonce se zaskvět v uměleckém povolání, neboť má vkus a obrovský smysl pro krásu. Koza by chtěla žít život v bezpečí a sní o bohatých vdavkách, nebo ženitbě, či bohatém příteli. Je z materiálu, ze kterého jsou stvořeny kurtizány, ale i velcí umělci. Koza si dobře rozumí se Zajícem, Vepřem či Koněm. Problematické spojení je s Buvolem a se Psem. Koza je typicky ženské stvoření a zesiluje ženskou energii i u mužů. Je to romantická, křehká víla. Spojuje v sobě energii Luny a nymfy. Přesto je koza v mýtech a legendách spojována s bohem Panem a patří k významným zvířatům symbolizujícím zemskou energii s jejími pozitivními i negativními vlastnostmi. Ačkoli na pohled může působit velmi křehce a něžně, její činy prozrazují sílu a udatnost. Její citlivost ji předurčuje k uměleckým profesím. Koza díky své vnímavosti, chytrosti a rafinovanosti vidí přímo jádro věci a přichází s neuvěřitelnými postřehy. Koza často hledá klidný život a obklopuje se milovanými v idylickém prostředí pokojného venkova. Nicméně i Koza neunikne hektické a únavné realitě, a právě proto tolik touží po klidu. Koza je ze všech znamení nejvíce přecitlivělá a nedůtklivá. Svůj boj o nezávislost na nejbližším okolí a rodině by měla vyrovnávat rozvojem tvořivosti. Koza navzdory svému talentu často trpí pocitem méněcennosti. Její nejbližší okolí by jí proto mělo pomoci překonat tento handicap. Způsoby Kozy jsou jemné a umírněné, na druhé straně je schopna velmi mazaně manipulovat s okolím a vymýšlet všemožné plány. Je až chorobně ctižádostivá. Pod nevinným zevnějškem doutná prudká vášnivost a silné touhy, kterých je Koza ochotna dosáhnout za jakoukoli cenu. Ovládají ji smysly a často silný sexuální pud. Koza má potřebu chránit a vychovávat, a proto se ujímá zatoulaných zvířat a přitahuje partnery, kteří se rádi oddají její péči. Pro Kozu je důležité vyhýbat se situacím, kdy jí příliš panovačný protějšek ovládá a kontroluje. Naprosto nezbytně si potřebuje vybudovat citový odstup a sundat růžové brýle, aby zmobilizovala svou intuici- musí se naučit být sama sebou a neztotožňovat se pouze s touhami svého partnera. Musí si uvědomit vlastní osobnost a seberealizovat se. V mnoha případech připraví Koze osud řadu nedobrých zkušeností v partnerských vztazích, než se jí podaří najít spřízněnou duši. Přesto vzhledem ke svému romantickému založení nepřipouští porážku. Koza má v sobě schopnosti tvořit, léčit a inspirovat

Ohnivá-Purpurová Ovce (1907, 1967)

Purpurová Ovce je ohnivá Ovce. K ohnivým kvalitám patří přesvědčení, výraz, spiritualita, intuice, jasnozřivost, dynamičnost, vášeň průbojnost, iniciativa a dobré způsoby. Ohnivé vlastnosti prohlubují přirozenou kozí spiritualitu a dodávají jí sílu. Jelikož jednou z hlavních charakteristik Kozí povahy je smysl pro etiketu, můžeme od purpurové Kozy právem očekávat srdečnost a dobré vychování v té míře, v jaké ji bude málokteré další znamení konkurovat. Kozí větví země je oheň. Purpurová Koza má tedy dvojitou dávku ohnivé energie, a proto je otevřenější, průbojnější, silnější a nápadnější než ostatní Kozy. Purpurová Koza si věří, je odvážná a spoléhá se na svou vysoce rozvinutou intuici. Jen opravdu zřídkakdy se chová nezdvořile nebo jinak neotesaně, protože ušlechtilost a kultivovanost je jí daleko bližší. Tato Koza je velmi kreativní, má talent k módě a nezřídka se věnuje návrhářství. Vzhledem k jejímu dekoratérskému nadání bývá její domov přímo ukázkově vybavený. Ale krása stojí hodně peněz (a purpurová Koza si nedovede odříct krásné),a tak utrácí více peněz, než kolik je schopná vydělat. V pracovním kolektivu se purpurová Koza cítí dobře a je ideálním týmovým pracovníkem, který se zajímá o potřeby a přání svých kolegů. Na druhé straně se ale snadno unaví a také dává přednost pocitům před logikou, což jí může způsobit obtíže v některých pracovních odvětvích, ale např. v umělecké sféře to bude výhodou. Ušetří si mnohá zklamání, bude-li pracovat tam, kde nebude kritizována za svou niternou potřebu citu. Purpurová Koza má tendenci nechat se unášet nereálnými a nesmyslnými fantasiemi a díky této své zasněnosti bývá nespokojena s běžným životem, který má žít. Tak rozjede kolotoč neustálých stížností a rozlad, kdy “bečí” nad každou maličkostí a cítí se neskonale nešťastná. Je potřebné, aby omezila své nářky a svou potřebu sdílet s ostatními svůj žal. Čas od času by se měla ztišit v meditaci a nalézt svůj střed a ztracenou rovnováhu

Zemská-Zlatá Ovce- (1919, 1979)
Zlatá ovce je zemská Ovce. Země ve svém jinovém stavu symbolizuje údolí,což je místo, kde nalézají mír duše zrocenců roku zlaté Ovce. Štěstěnou obdařená zlatá Ovce nejspíše nikdy nepozná pocit nouze a opuštěnosti a život jí poskytne vše, co bude potřebovat. Takový osud je přichystán těm, kteří se narodili v některém ze zlatých roků. Stabilizující vliv Země, charakterizovaný upřímností, praktičností, pílí, rozvážností, spolehlivostí, laskavostí a loajalitou, poskytuje zlaté Ovci mravní sílu a směr, kterým se v životě bude ubírat. Jelikož je ale prvek země spojován se sladkou chutí, zlatá Ovce by se měla mít na pozoru, aby na své cestě nebyla zastavena přemírou „sladkostí“. Ovčí větví země je oheň a ten, díky popelu, který po sobě zanechává, tvoří zem. Zlatá Ovce z tohoto procesu mnohé získává. Snadno dosahuje svých předsevzetí a nalézá v životě uspokojení, štěstí i pokoj. Zlatá Ovce je však nesmírně emocionální až přecitlivělá. Špatně snáší kritiku,a je-li vyzvána ke střetu sil, staví se do defenzívy a má tendenci se litovat. Lépe asi učiní, bude-li se situacím, které si žádají silného protivníka, raději vyhýbat. Zlatá Ovce se cítí bezpečně v kruhu své rodiny a přátel. Její šlechetné srdce ji přímo vybízí, aby druhým pomáhala, a to i v situacích pro ni nevýhodných. Zlatá Ovce nalézá své životní štěstí v nezištné a laskavé obětavosti. Je ale nutné,aby se naučila nenabízet druhým peníze, které nemá,a aby se naučila vnímat hranice mezilidského kontaktu, což jí bude zpočátku činit velké obtíže. Musí přijmout skutečnost, že ne každý má tak ušlechtilé pohnutky jako ona a že ostatní mohou její velkorysosti zneužívat. Zlatá Ovce dokáže tvrdě pracovat, je-li to třeba,a oddaně plní své povinnosti. Ale jelikož si nijak nelibuje ve společenském satutu ani neholduje moci, většinou se nepouští do projektů vyžadujících vysoké pracovní nasazení,ale oddává se spíše činnostem,které vnášejí mír a pokoj nejen do její duše,ale i do okolního světa.

Kovová-Stříbrná Ovce (1931,1991)
Stříbrná Ovce je kovová Ovce. Kov vyjadřující svou ženskou, jinovou podstatu je symbolizován kotlem. Jste-li narozeni v roce Stříbrné ovce, vaším osobním symbolem ke kotel. Kovové kvality jsou spravedlnost, nezávislost, silná vůle, přímost, usilovnost, rozhodnost a koncentrace. Tyto kvality nejsou Ovci vlastní a stříbrná Ovce se tak stává trochu raritou mezi Ovcemi, zejména pokud se týče síly. Stříbrná Ovce je velmi silná, má značnou sebedůvěru a stanovuje si jasné a pevné cíle. Má velkou potřebu být finančně a citově zabezpečená a k realizaci této potřeby využívá své „kovové“ rozhodnosti a mocné vůle. Stejně jako ostatní Ovce je i tato Ovce velmi talentovaná a má nadání pro mnoho uměleckých oborů. Oceňuje krásu a to se mimo jiné projevuje např.v tom, jak vkusný a útulný si dokáže vybudovat domov. A protože se pak v takovém prostředí cítí dobře, nemá ani potřebu vydávat se a objevovat neznámo. Příliš velké změny ji totiž navíc znervózňují a z rovnováhy ji vyvede i nepatrné odchýlení od zaběhnutého řádu. Ovčí větví země je Oheň. Oheň taví kov, což vnáší zmatek do života Stříbrné Ovce, zvláště do jejích citů. Pod vlivem Kovu se snaží skrývat svou citlivost a své emoce a ty pak mohou náhle prorazit na povrch v těch nejnevhodnějších okamžicích. Kromě toho ji činí Kov žárlivou, zlostnou a mocichtivou. Stříbrná Ovce se musí učit uvolňovat napětí, které v ní Kov vytváří,a usměrňovat své negativní pocity. Je nezbytné, aby zmírnila požadavky svého ega a navrátila se ke své klidné povaze. V osobních vztazích se Stříbrná Ovce snaží druhého potěšit,ale někdy se může dožadovat nadměrné pozornosti, zvláště pokud se cítí rozlítostněná, a začne pak druhého neúnosně sledovat a řídit. Musí se však smířit s tím, že druhým ponechá prostor pro svobodné vyjádření jejich vlastních pocitů, i když se neshodují s představami, které má ona.
Život stříbrné Ovce kvete až v pozdním věku. V mládí se často potýká s nedostatkem peněz a neschopností zabezpečit své potřeby. O platí zejména pro Stříbrnou Ovci, která se narodila do chladné zimy, kdy ovce hladovějí a nemohou se dostatečně napást. Stříbrná Ovce nalezne rovnováhu, nebude-li tak tvrdohlavá, poddá -li se běhu života a změn a velkoryse nechá odejít minulost. Jejím úkolem je naučit se projevovat své city, zejména smutek a nalézt svou vlastní cestu uzdravení

Vodní- Šedá Ovce (1943, 2003)
Šedá Ovce je Vodní Ovce. Vyjádřením ženské, jinové kvality vody je potok. Jestliže jste se narodili v roce Šedé Ovce, průzračný potok je vaším osobním symbolem.
Voda je nejjinovější prvek, a proto ještě změkčuje už tak jemné ovčí povahové rysy. Voda představuje citlivost, činorodost, podmanivost, tvořivost, sexualitu a lásku k životu. Specielně ve své senzitivní tvořivosti a podmanivosti jsou si voda a znamení Ovce velmi blízké. Šedá Ovce je velmi milá a přesvědčivá. Má mnoho přátel a obdivovatelů, na kterých jí záleží a na jejichž podporu se spoléhá v časech tísně. Šedá Ovce má ráda dobrou společnost a zábavu a stejně jako druhé Ovce zbožňuje všelijaké oslavy, dobré jídlo i divoké pitky. Snadno a s lehkostí vytváří příjemné prostředí domova, protože má cit pro styl, dekoraci, kulinářské umění i zahradničení. Rovněž způsob, jakým se obléká, bývá nápaditý a pestrý.
Ovčí větví země je oheň. Voda hasí oheň a proto bývá Šedá Ovce často zablokovaná ve svých ambicích. Málokdy se stane skutečně významným vůdcem , který se zásadně angažuje ve společenském dění. Šedá Ovce dává přednost klidnému rozjímání a cestě nejmenšího odporu. Má prostě duši umělce a diletanta, jehož čas plyne v nekonečném řetězci radostí.
Jelikož si Šedá Ovce potrpí na své blízké a ráda svůj čas tráví v bezpečném koutě svého domova, jen nerada se vydává sama na cesty a již nepatrně nepříznivé okolnosti tuto situaci značně zhoršují. Šedá Ovce neholduje změnám a těžko se s nimi vyrovnává. Pokud je nucená čelit vážným překážkám, začne vyvíjet horečnatou činnost, zejména narodila-li se v zimě, kdy Ovce musí zápasit o přežití. V těchto chvílích by se měla rozpomenout na svou vodní povahu a nechat se volně unášet proudem změn, tak jako plyne tok průzračně čisté potoční vody.
Šedá Ovce je mírná, laskavá a pečující duše introvertního založení. Jejím úkolem je překonat svou vrozenou plachost a vykročit smělým krokem do světa lidí a mezilidských vztahů

Dřevěná- Modrá Ovce (1955, 2015)
Modrá Ovce je Dřevěná Ovce. Dřevo ve své jinové podobě představuje pružný bambus lehce se ohýbající ve větru. Jestliže jste se narodili v roce Modré Ovce, je tento bambus vaším totemem.
Dřevěné vlastnosti- odvaha, tvořivost, idealismus, představivost, systematičnost, rozhodnost, houževnatost a cílevědomost- dodávají modré Ovci elán a nadšení, které ji pomáhají dosahovat jejích cílů. Modrá Ovce je imaginativní duše, která kolem sebe touží vytvářet harmonii, a je velmi ceněná jako dobrý přítel a společník, díky své graciéznosti, šlechetnosti a okouzlujícímu půvabu.
Modrá Ovce je empatický rádce, pro jehož moudrost a intuitivní vhled jej mnozí vyhledávají. Nezřídka také bývá vyhledávána jako potenciálně oddaný a věrný partner pro manželství. Podobně jako ostatní Ovce je i modrá Ovce tak trochu naivní a musí si dávat pozor,aby ostatní nezneužívali její laskavosti. Modrá Ovce vidí v každém jen to nejlepší a má snahu vyzdvihovat v druhých jejich kvality. Může ale pocítit náhlé zklamání, když zjistí, že druzí nemají cit ani pochopení pro její idealistické vize a duševní hodnoty. Bezelstná Modrá Ovce se jen stěží dokáže vyrovnat s vypočítavostí a ziskuchtivostí. Nedokáže pochopit proč druzí mají potřebu skrývat svou tvář za falešnou masku.
Ovčí větví země je oheň. Oheň se živí dřevem a společně vytvářejí jasnou zář. Tento jas dává volný průchod tvořivosti modré Ovce a zajišťuje jí úspěch. Modrá Ovce je adeptem umění.
V pracovním kolektivu bývá modrá Ovce velmi ohleduplným spolupracovníkem, který je vždy ochoten být k dispozici, když někdo potřebuje jeho radu nebo podporu. Rovněž v partnerském vztahu se upřímně zajímá o potřeby svého druha. Je-li však nucena čelit obtížné situace, může se začít chovat jankovitě a urputně bránit svou pozici, místo aby se poddala vzniklé situaci na způsob bambusu, odevzdaně se kolébajícího ve větru.
V mládí často ztrácí Modrá Ovce půdu pod nohama a stává se obětí své vlastní nevyrovnanosti. Během středních let začíná objevovat svou sílu a usměrňovat životy mnoha druhých lidí. Jejím úkolem je naučit se nepodléhat své umíněnosti a překonat tendenci stavět se do role bezbranné oběti

Opice (přirozenost Kov)
22.7-21.8. 15h-17h
Opice vidí neukázané a slyší nevyslovené proto může být tím nejhorším protivníkem. Opice umí být potměšilá, často veselá, ale také melancholická, umí být i prohnaná. Je družná a působí dojmem, jakoby se snášela s každým. Je to však její taktika. Zajímá se o každého. Dokáže být i láskyplná a občas i ochotná pomoci. Pozor bychom si na ni měli dát ve chvíli, kdy se začne tvářit hloupě- tímto okamžikem se stává naším protivníkem. A protivníka s tak pronikavým racionálním myšlením rozhodně nelze podcenit.
Opice je inteligentní intelektuální povaha. Čte vše a zná neuvěřitelně mnoho. Je kultivovaná a bývá učená. Má výbornou paměť, pamatuje si nejmenší podrobnosti věcí, jež viděla nebo o nichž slyšela. Je neuvěřitelně vynalézavá a originální a řeší bez obtíží ty nejsložitější problémy. Opice má zdravý rozum a umí si nenapodobitelně získat své okolí, což se jí daří dokonce i u Draka, přestože je tak silný a odolný.
Opice nemívá zábrany, nestydí se být nepoctivá když se to hodí a když jí to připadá užitečné. Ovšem ať udělá cokoliv, nelze se na ni dlouho zlobit, protože má šarm a dokáže se všem zalíbit. V lásce mívá Opice málokdy štěstí. Vzplane rychle,ale právě tak rychle ochladne a vzplane pro lásku novou
Ohnivá, Červená Opice- (1956, 2016)- ohnivá Opice je velice cílevědomá-tvrdě pracuje a touží po kariéře za každou cenu. Je velmi soutěživá a je si vědoma svých kvalit a dovedností. Často se stává inovátorem ve své profesní oblasti, asi proto, že vidí příležitost tam, kde je druzí nevidí, a nebojí se riskovat. Ona ovšem neriskuje. Ohnivá Opice totiž instinktivně ví, co půjde a co ne. Opičí větví země je kov. Oheň taví kov, což způsobuje oslabení kovových vlastností, jako je soustředěnost, přímost, spravedlivost a řečnický talent. Ohnivá Opice se tak může cítit nekonsistentní. Místo jasného cíle vidí děsivé možnosti všeho, co by se mohlo stát. Ztráta integrity se u ní projevuje jako nadutost a nemorálnost a ohnivá Opice se cítí být nad boží spravedlností. Mívá potíže s komunikací a její argumenty znějí prázdně a nepodloženě. Ohnivá Opice si myslí že ví vše nejlépe a umí být vzteklá. Jako ostatní Opice je i ohnivá Opice velmi talentovaná, ale velmi netolerantní k slabším. Je podezíravá a jelikož je sama lstivá, podezírá druhé, že jsou také lstiví. Ve vztahu projevuje svou vášnivost a silné sexuální založení. Chce vše kontrolovat a umí být velmi žárlivá. Ohnivá Opice vyžaduje absolutní oddanost, ačkoli sama bývá málokdy loajální. Její strachy se neurotizují a ve vztazích bývá nestálá. Ohnivá Opice má sklon zatvrdit se a chovat se odtažitě. Jejím úkolem je rozbít ochranný krunýř a otevřít svoje šlechetné srdce.
Zemská, Žlutá Opice- (1908,1968,2028) )vlastnosti prvku země- stálost, upřímnost, píle, rozvážnost, spolehlivost, laskavost a loajalita-obohacují charakter Zemské Opice a mírní některé z jejích negativních rysů. Negativně laděné charakterové vlastnosti Opice jsou vlastně v protikladu k zemským kvalitám. Opice je nestálá, vrtkavá, nespolehlivá a sobecká. Zemská Opice je raritou mezi Opicemi, protože je majitelkou opičích talentů a dovede usměrňovat své negativní stránky. Opičí větví země je Kov. Tato kombinace je pro Žlutou Opicí výhodou, protože kov se těží ze země a Zemská Opice tak nalézá potřebnou podporu jak pro uskutečňování svých cílů, tak pro vybudování pevné finanční základny. Během života se Zemská Opice zdokonaluje ve svých komunikačních dovednostech a získává sílu. Je to talentovaný žák, filosoficky a intelektuálně založený, který roste v souladu se svými životními zkušenostmi. Pomocí meditace a rozjímání se navíc může naučit ovládat svou nepokojnou „opičí mysl“. Zemská Opice potřebuje pečovat o své fyziologické, emoční i spirituální potřeby. V partnerském vztahu se Zemská Opice stává obětavým a milujícím partnerem. Je nejméně sobecká ze všech Opic a většinou nemá potřebu podvádět druhého či lhát. Potřebuje ovšem, aby ji její partner uznával, obdivoval ji a lichotil jí. Pokud se jí toho nedostává, stává se nevrlou a odmítá komunikovat. Zemská Opice nalezne své místo na zemi v rozvinutí své přirozené laskavosti a dobroty.
Kovová, Bílá Opice (1920, 1980)- Opičí větví země je Kov. Bílá Opice má tedy dvojitou porce vůle, nezávislosti a rozhodnosti. Touží po rozsáhlém bohatství a je poháněna touhou uspět ve svém povolání. Jelikož je ale pro ni důležité její postavení, mínění druhých lidí a také finanční jistota, neriskuje tolik jako ostatní Opice. Nejlépe se jí daří ve vlastním soukromém podnikání. Kovová Opice má obchodní nadání. Kovová Opice má sklon chovat se bezohledně, když pracuje na nějakém úkolu svým vlastním způsobem a nedaří se jí. Pokud je toho na ni moc, je krutá a nebere na nikoho ohled. Kovová Opice je zábavný, vášnivý a emocionální společník. Dokáže být laskavá a velkorysá,ale jen tam, kde jí to stojí za to. Tato nezávislá Opice netouží po nezávislém partnerovi a její vztahy jsou často založeny na oboustranné závislosti. Kovová Opice se musí učit ponechávat svým partnerům více volnosti a ne je neustále kontrolovat. Rovnováha Kovu se projeví v charakteru Opice jako klid a trpělivost. Nerozvinutý Kov způsobuje že Bílá Opice má potíže s vyděláváním peněz a nedovede se o sebe postarat. To ovšem neplatí pouze pro Kovovou Opice,ale pro všechny Opice obecně. Kovová Opice má za úkol naučit se být více otevřená a méně podezíravá, více se přizpůsobovat a nesoustředit veškerou pozornost jen na sebe.
Vodní, Černá Opice (1932, 1992)- opičí větví země je kov. Kov zadržuje vodu a Vodní Opice z toho mnohé získává. Tato Opice je daleka toho,aby se nechala spoutat typicky opičími úzkostmi nebo aby jí nestálá „opičí mysl“ bránila v citovém a duchovním rozvoji. Tak jako se kovová nádoba dá naplnit vodou, tak naplňuje Vodní Opice své emocionální potřeby. Vodní Opice ráda pracuje na rozvoji své osobnosti a dokáže hodně vytěžit z psychoterapeutického procesu. Duchovní rozvoj a emocionální vyzrálost jsou pro ni podstatné a důležité hodnoty . Co se týče pracovního zařazení Vodní Opice, může uspět stejně tak v léčitelských oborech, jako v obchodním managmentu. V kontaktu s druhými je laskavá a kooperativní a psychologický vhled jí umožňuje utajit jednu z typicky opičích vlastností-soutěživost. Přesto ale má velké šance být úspěšná. Vodní Opice si cení rodiny a přátel, ráda druhým pomáhá,ale nenechá se zneužívat.. Je si vědoma nutnosti oboustranného zájmu o udržení vztahu,a pokud by měla být jen ona tím, kdo dává, rozhodně jím nebude příliš dlouho. Vodní Opice se musí učit požádat druhé o pomoc a nestahovat se do sebe.
Dřevěná- Zelená Opice (1944, 2004)- pionýrský duch Dřevěné Opice je pro druhé inspirací. Dřevěná Opice vidí příležitosti a dovede jich briskně využít. Je ambiciózní a touží stále vylepšovat své životní postavení. Žádná překážka jí není dost velká, pokud se snaží dobýt úspěch a získat bohatství. Díky své zvídavosti a důvtipu se Dřevěná Opice stává úspěšným a šikovným vyjednavačem, který se v žádném případě nenechá ošidit. Opice je prostě neodolatelná. Je zábavná, ví jak si druhé naklonit, říká správné věci ve správnou dobu a tak získává množství obdivovatelů a přátel. Opičí větví země je Kov. To je trochu problém, protože kov seká do dřeva. A tak se Zelená Opice stává nevědomky svým vlastním nemilosrdným kritikem a podléhá ohlušujícímu řevu negací své „opičí mysli“. Pozitivní vlastnosti dřeva tak často rozvíjí až v pozdějším věku. Do té doby se potýká s nedostatkem iniciativy, když se má pustit do práce. V partnerském vztahu se Dřevěná Opice ráda opírá o silného druha, kterému může důvěřovat, dovede mu být věrná, ovšem jen v případě, že je opravdu o koho stát. Je neposedná, ráda cestuje, miluje veškerou možnou zábavu a dychtí po nových příležitostech. Zkříží-li někdo její plány, je zlostná, chová se zaujatě a nemíní ustoupit ze svých pozic. Nezralá Zelená Opice má velké plány, ale nic z toho nezrealizuje. Naopak rovnováha Dřeva do jejího charakteru vnáší pružnost a otevřenost. Dřevěná Opice má za úkol naučit se ovládat svůj temperament a usměrňovat tok energie směrem ke smysluplným činům.


Kohout (přirozenost Kov)
22.8.-23.9. 17-19h
je považován za nejjinovější Zvíře zvěrokruhu, neboť neustálým předváděním svého pestrého peří a oslňováním slepic, vydává daleko více energie,než je schopen přijmout. Proto ho pak občas přepadají výrazné únavy. Jeho jemná krása a schopnost jít za svým cílem navíc často velmi trpí nedostatkem ocenění. Kohout je dobrosrdečný,ale cítí-li se nedoceněn, bývá mnohdy agresivní a brutální. Říká co si myslí tak, jak mu to projde hlavou-bez zastírání, diplomatického změkčení. Tím může lidi, kteří tuto upřímnost nepochopí, hluboce ranit a dotknout se jich. Bývá poměrně egocentrický- pocity jiných jsou mu lhostejné. Přesto chce být každý Kohout vážen a uznáván. Může mít sklon nápadně se oblékat a jednat, nicméně v jádru své povahy je silně konzervativní. Domnívá se, že je vždy v právu, těžko důvěřuje a většinou se spoléhá sám na sebe. Často se vydává za dobrodruha, ale není tomu tak. Je vychloubačný a blýská se příhodami, jež ve skutečnosti neprožil. To se mu daří lépe ve velké společnosti, než v malém okruhu, oslnivý společník se doma stává nemluvným morousem.
Kohout je také velice pilný. Chce dokázat více, než je schopen a někdy se chápe věcí, jež jsou nad jeho síly. Přestože se tak snaží, peníze mu samy nepadají do klína, ale na druhou stranu se mu daří i ze sebenevděčnějších podniků něco vyzískat. Ovšem protože je v době blahobytu marnotratný, ujde často jen o vlásek úpadku. Kohout se hodí pro povolání, související s lidmi. V lásce se musí namáhat,aby dosáhl příchylnosti milovaného člověka, ale často nemá problém podvést svého partnera, protože nesnese srovnání s jeho sny. Ve své nevěře je však vždy upřímný.
Ohnivý, Purpurový Kohout (1957, 2017)- ohnivé vlastnosti napomáhají Kohoutovi k rozvoji a poskytují mu širokou škálu možností pro jeho sebevyjádření. Ohnivý Kohout má silnou motivaci něco významného dokázat. Tento Kohout zbožňuje být středem pozornosti a projevit se v celé své nádherné dokonalosti. Je skutečně jedinečný. Dokáže ocenit vše krásné a má velmi vytříbený vkus pro umění. Ohnivý Kohout má silně vyvinutou intuici, která mu umožňuje učinit správná rozhodnutí, aniž by se musel spoléhat na druhé. Každopádně se mu vyplatí investovat do vyššího vzdělání, jelikož má šanci stát se významným vědcem nebo myslitelem. Ohnivý Kohout touží po úspěchu, slávě, společenském postavení a bohatství. Je velmi profesionální, spolehlivý a neslevuje ze svých morálních zásad. Může se uplatnit jako finanční prognostik či průkopník nových směrů, avšak uspěje spíše, bude-li pracovat samostatně než v týmu. Kohoutovou větví země je Kov. Oheň taví Kov a to vytváří neslučitelné spojení. Komunikační dovednosti, náležející do oblasti Kovu, jsou oslabeny a ohnivý Kohout má opravdu problémy s kontaktem. Není příliš taktní a je schopen ze sebe sypat zcela neadekvátní prohlášení. Jak v práci tak i v osobních vztazích přistupuje autoritářský ohnivý Kohout nerad na kompromisy,protože má strach, že by poté byl považovaný za slabocha. Ohnivý Kohout je temperamentní a snadno vznětlivý, do svých partnerů vkládá velká očekávání a klade na ně velké nároky. Zklame-li se v nich, neustále je pak sekýruje, hádá se s nimi a dělá žárlivé výstupy. Požaduje aby se vše přizpůsobilo jeho představám,ale sám se ničemu přizpůsobit nehodlá. Musí se hodně a trpělivě učit ovládat tyto negativní emoce a pěstovat v sobě laskavost a láskyplnou akceptaci druhých. Potřebuje se zbavit nutkavé potřeby ovládat ostatní. Ohnivému Kohoutovi se začne ulevovat a mnohé se mu ozřejmí v momentě, kdy se pustí do studia metafyzických nauk a začne pracovat na svém duchovním rozvoji. Vyvážený oheň naplňuje Ohnivého Kohouta moudrostí a smyslem pro spravedlnost a zbavuje jej nadbytečného napětí.
Zemský, Zlatý Kohout (1909, 1969, 2029)- Kohoutovou větví země je Kov. Z této kombinace má zemský Kohout prospěch, protože kov vzniká v zemi a odtud se extrahuje. Zlatý Kohout má podporu rodiny a přátel, kterých si také náležitě cení, více než moci a postavení. Zemskému Kohoutovi se daří, ať se pustí do čehokoliv. Dokáže mnoho vytěžit ze svého vzdělání, a proto se může s úspěchem realizovat v akademických profesích, zejména ve vědě a výzkumu. Zemský Kohout je největší realista ze všech Kohoutů a díky své trpělivosti, pracovitosti a obětavému úsilí dosahuje velkých finančních úspěchů. Je spolehlivý, disciplinovaný a výkonný, ale přísný v hodnocení druhých a málokdy tolerantní k těm, kteří nejsou stejně zásadoví jako on. Stejně jako druzí Kohouti je i zemský Kohout velmi přímý, ale jeho přímočarost je leckdy zraňující a svou dogmatičností může druhé odrazovat. Jako partner je loajální, má rád zaběhnutý pořádek a touží mít po svém boku spolehlivého a svědomitého druha. Musí si však uvědomit, že ne každý je tak precizní a nadšený pro práci jako on. Zemský Kohout má tendenci sklouznout k povrchnosti, a proto udělá dobře, bude-li se více soustředit na svůj duševní a duchovní vývoj. Místo toho, aby se dřel do úmoru, by si měl vymezit prostor pro své citové, fyzické a spirituální potřeby a najít si čas pro nějakou meditativní či kontemplativní činnost.
Kovový Stříbrný Kohout- (1921, 1981) Kovový Kohout je silná individualita, která snadno překonává překážky a spěje k vítězství. Je to optimista a reformátor, ze kterého by si ostatní měli brát příklad. Je pilný a cele se oddává tomu, za čím jde. Jeho úspěchy jsou tvrdě odpracované a zasloužené. Kohoutovou větví země je Kov. Kovový Kohout má tak k dispozici dvojitou dávku nezávislosti, rozhodnosti a vůle. Touží po nezměrném bohatství, společenském postavení a věhlasu. Je tvrdohlavý a dogmatický stejně jako ostatní Kohouti. Má velké potíže s přijetím kompromisu nebo vůbec s vyslechnutím názorů druhých. Je většinou dobře informovaný ve věcech, o kterých diskutuje,ale nesmí se nechat unést svou tendencí odklonit se od dialogu k pouhému monologu. Jako partner si Kovový Kohout přeje vedle sebe mít osobu, která bude perfektně vypadat a bude jej reprezentovat. Je ochoten podělit se o to, co sám získal tvrdou prací, ale vyžaduje protislužbu a rozhodně nehodlá podporovat lenochy. Kovový Kohout se musí učit ponechávat druhým více prostoru, nechtít toho po nich tolik a nesnažit se být za každou cenu dominantní. Rovnováha kovového prvku se projeví jako trpělivost, porozumění a tolerance. Úkolem Kovového Kohouta je ustoupit ze své umíněnosti, akceptovat život jako neustálý proud změn a nelpět na minulosti
Vodní, Šedý Kohout- (1933, 1993) Kohoutovou větví země je Kov. Z toho má Vodní Kohout prospěch, protože Kov zadržuje vodu. Tak jeho úsilí bývá odměněno úspěchem a on dosahuje, čeho si předsevzal. Vodní Kohout má obchodní nadání, byť jej přitahuje i umění. Mívá literární talent a výborně se také uplatňuje ve vědě, kde může využít své exaktní myšlení a smysl pro detail. Technická oblast, zejména počítačové obory, jsou pro něho jako stvořené. Smyslný Vodní Kohout je hodnotným partnerem. Tvrdě pracuje aby si mohl vytvořit krásný a útulný domov. Ve vztahu upřednostňuje domluvu či kompromis, než aby druhé pokořoval nebo se nad ně nějak povyšoval, jak to činí většina Kohoutů. Když je toho na něj moc, stává se hyperaktivním a chová se bezhlavě. V takových chvílích se potřebuje zastavit, zotavit a načerpat nové síly
Dřevěný Modrý Kohout (1945, 2005) – Dřevěný Kohout má silně vyvinuté sociální cítění a vysoké ideály. Ví , jak by měl svět vypadat,aby se v něm žilo lépe. Je tvořivý, má velkou představivost a je otevřený všemu novému. Neměl by se však angažovat v přílišném množství projektů, protože řada z nich je dost nerealistických. Vodní Kohout je upřímný , obětavý a pyšný na práci, kterou dobře odvedl. Je velmi činorodý a vydrží pracovat dlouhé hodiny. Nesnáší nespolehlivost a často se dostává s druhými do střetu. Kohoutovou větví země je Kov. Kov se zatíná do Dřeva a proto se Kohout staví kriticky k dosaženým úspěchům a je stále nespokojen s životními okolnostmi. Své problémy si však vytváří sám,jelikož klade na sebe i na své okolí nepřiměřené nároky. Musí se obrnit trpělivostí a naučit se méně zraňovat a více odpouštět,a to jak druhým, tak sobě. Jako partner je Vodní Kohout loajální a upřímný. Jako živitel se vyznačuje mimořádnou starostlivostí, ovšem jako typický Kohout by se měl učit krotit svůj sarkasmus a být trochu velkorysejší. Dřevěný Kohout často ani neví, jak citlivě druzí vnímají jeho ostrou a nemilosrdnou kritiku. Vodní Kohout potřebuje přestat tvrdošíjně lpět na svých představách

Pes (přirozenost Kov)
24.9.-22.10. 19h-21h
nejvíce loajální zvíře zvěrokruhu nezajímá, zda jeho jde za dobrém či zlem, provází ho s neměnnou oddaností. Hravé štěně se časem mění v pedantského starého psa, pokud se nehlídá a nepokusí se o nápravu, může se z něj stát nepříjemný morous. Pes je představitelem ochrany, např.i lidské imunity. Pes je uzavřený, bdělý a krajně tvrdohlavý a cynický. Má sklon ztrácet se v podrobnostech, kritizovat za každou cenu a zcela nesmyslně vyhledávat chyby. Bývá pesimista.
Je trochu blaseovaný, ale jeho kritičnost a jistá duševní velikost ho chrání před úplnou osamělostí. Povrchně pozorován se jeví jako chladnokrevný,ale tento dojem je nesprávný. Je jenom velmi nejistý a bez ustání pochybuje o svých vlastnostech a pocitech jiných. Přes tyto vady má Pes nesmírně ušlechtilé rysy. Jako přítel je stoprocentně spolehlivý, je loajální bez ohledu na to, čemu slouží jeho pán.
Ve společnosti se chová většinou nemotorně. Ale je velmi inteligentní a pozorný posluchač. Dělá vše pro druhé,jeho obětavost jde až do sebezapření. Pes nezávisí na penězích, v tomto ohledu je velkorysý, protože materiální výhody ho nezajímají. Pes ať si zvolil kterékoli povolání,věnuje s emu s idealismem a plným nasazením. Také v lásce je vždy otevřený a počestný. Mívá ve svém životě dlouho trampoty s láskou. Tím je však vina jeho nejistota, nedostatek sebedůvěry, jeho uzavřenost a neklid.
Ohnivý, Červený Pes (1946, 2006) ohnivý Pes je extrovertní, vášnivý, horoucí, nezávislý, upřímný, odvážný. Má mnoho přátel. Je cílevědomý a má silnou vůli. Touží po dobrodružství, rád cestuje. Ohnivý Pes během svého života prochází mnoha vnitřními konflikty. Chce být věrný svému partnerovi,ale zároveň je lačný života a touží dobývat. Jeho problémy s komunikací vyplývají z toho, že stále mluví a druhé nechce poslouchat. Pracuje tvrdě a dokáže překonat i ty nejtěžší překážky. Život s ohnivým Psem je živý a plný vzrušení. Je loajální přítel, podnikavý partner, citlivý milenec a oddaný rodič, připravený obětovat se pro ty, které miluje- nenechá si však vzít vlastní svobodu.
Zemský, Žlutý Pes- (1958, 2018) tento Pes je věrný svým zásadám a trvá na svém mínění. Miluje všemožné druhy her a rozptýlení, má rád děti a ochotně pomáhá druhým. Je to zastánce utiskovaných, který v případě, že se stane svědkem nespravedlnosti, má tendenci vzít právo do svých rukou. Jeho instinkt mu napovídá, na čí straně je pravda a na čí lež. Je spolehlivý, upřímný a věrný. Zemský Pes je šťastnou osobností a inspiruje druhé svou integritou a cílevědomostí. Je to realista, tvrdě pracuje, nevzdává se. Je dobrým spolupracovníkem. Cení si rodiny a přátel. Od svého druha vyžaduje loajalitu a ukončuje vztah pokud cítí že se mu jí nedostává. Pro svůj vývoj potřebuje meditovat a rozjímat. Je potřebné aby sytil své fyzické, citové i duševní potřeby a rozvíjel svou přirozenou laskavost
Kovový Bílý Pes (1910, 1970, 2030) – Kov je psí větev země. Bílý Pes je tedy obdarován dvojitou dávkou spravedlnosti a vůle. V tibetské astrologii je tento Pes nazýván železným Psem, vzhledem ke svým kovovým kvalitám (spravedlnost, nezávislost, pevná vůle, síla, koncentrace, rozhodnost) Ze stejného důvodu mu ovšem hrozí, že propadne fanatismu, jelikož je to takový člověk-pit bull, který když s ejednou do něčeho zakousne a už to nepustí. Jeho rozhodnutí pro cestu altruismu nebo destrukce závisí čistě na jeho vrozených a karmických dispozicích. A protože Kovový Pes zůstává věrný svým zásadám a nehodlá diskutovat s nikým o tom, zda činí dobře nebo špatně, jeho život bývá provázen extrémními událostmi ve smyslu Světlo nebo Tma. V práci je Kovový Pes disciplinovaný, přesný, zásadový a čestný. Peníze a postavení pro něj nejsou to podstatné, na čem by mu záleželo. Jeho motivujícím faktorem je víra a odevzdanost velkým ideálům. Jakmile něčemu řekne své Ano, nic nemůže odvrátit jeho rozhodnutí. V partnerských vztazích se Kovový Pes často tváří nepřístupně, ale je to pouze „maska“- je to velice starostlivá duše, vášnivě miluje ty, o něž pečuje. Musí se ale mírnit v přísnosti a kritice. Ta vyplývá z toho, že má vysoké nároky. Kovový Pes může být občas cítit zahlcen svou potřebou mít vše pod kontrolou-musí si uvědomit, že druhé kontrolovat nelze. Kovový Pes je zastáncem vysokých morálních názorů a hodnot. Pokud se jeho přesvědčení neshodují s názory společnosti, může začít trpět stihomamem. Je ale příliš svobodomyslný na to, aby se stal konformistou a už vůbec nebude tolerovat nespravedlnost. Kovový Pes se musí učit být trpělivějším, méně umíněným, akceptovat život jako neustálý proud změn a zapomenout na minulé křivdy. Jeho úkolem je nalézt cestu k vyjádření svých emocí, zejména zármutku.
Vodní, Černý Pes (1922, 1982) Vodní Pes je intuitivní, starostlivý, má množství přátel. Je otevřený a přístupný druhým a má šanci stát se dobrým léčitelem či poradcem. Je v životě úspěšný a spokojený. Rád pracuje pro obecně prospěšné věci a chce být s každým zadobře. Tento Pes nemívá záchvaty zuřivosti jako ostatní Psy, je liberální k druhým a toleruje ,mnoho jejich nepatřičností. Někdy až příliš mnoho promíjí. Neměl by se angažovat v mnoha věcech současně, zvláště narodil-li se v noci, protože má tendenci se přepracovávat. Jako partner je oddaný a milující. Dokáže se vcítit do pocitů svého partnera a být mu oddaným druhem i vášnivým milencem. Propadne-li ale negativnímu myšlení, začne kolem sebe hledat sebepotvrzení a dopřává si požitků, které mají zmírnit jeho úzkost. To je vlastnost, kterou se potřebuje naučit ovládat. Vodní Pes musí vyjít ze své ochranné skořápky a nebát se navazovat kontakt s druhými lidmi, protože jinak ho jeho stud zcela připraví o vrozenou kreativitu. Jeho úkolem je překonat strach a aktivně se podílet na utváření svého osudu.
Dřevěný, Zelený Pes- (1934, 1994)- Dřevěný Pes je solidní přítel, na kterého se můžete spolehnout v nouzi, Je oblíbený, citlivý a má respekt. Získává uznání pro svou velkorysost, ušlechtilý charakter a lásku ke kráse. Dřevěný Pes hodně cestuje, vzdělává se a pracuje na svém sebezdokonalení. Je to universální vyslanec, respektující práva a názory lidí ze všech koutů světa. Má však tendenci se podceňovat a kritizovat, podléhat svým negativním přesvědčením a dělat si obavy ze zbytečností. Často se zaplete do situací, které vůbec nestojí za to, aby jim věnoval pozornost. Dřevěný Pes by se měl snažit nepodléhat tolik nadměrnému citovému vzrušení, negativním soudům, nelibosti vůči druhým, sklíčenosti a zármutku. Jakmile se mu podaří získat pozitivní náhled na život, bude šťastný. Je kreativní a asertivní, ale zároveň rozumný a uvědomuje si výhody týmové práce.Není přehnaně materialistický, ale rád se obklopuje hezkými věcmi a touží po finanční jistotě. Jako partner je oddaný a starostlivě pečuje o druhé

Vepř, Kanec (přirozenost Voda)
23.10.-21.11. 21h-23h
poslední Zvíře zvěrokruhu obětavě připravuje cestu pro nový začátek. U Vepře máme největší problém s názvem, Vepř je kastrované prase, což poživačný tvor, obklopený davem přítelkyň, jehož nazýváme Vepřem zcela jistě není. Jenže za léta používání tohoto názvu se už z něj stal terminus technicus
Vepř je kavalír! Galantní, vždy ochoten pomoci a je nesmírně dobromyslný. Můžete mu plně důvěřovat. Nikdy nezradí, ani se nepokouší o oklamání. Je naivní, důvěřivý, potřebuje ochranu. Své vlastní neúspěchy nebo chyby druhých se snaží vesele a shovívavě omluvit. Vepř je beznadějně upřímný, skoro až k vlastnímu sebezničení,a proto přijímá neupřímnost vlastních přátel značně zaraženě. Jestliže on sám někdy lže, pak jen v největší nouzi,aby se zachránil. Je sice inteligentní,ale není obratný. Není ani zlomyslný
Ve společnosti je Vepř dobrým kamarádem někdy bývá i malým zhýralcem :). Jeho touha po vědění je veliká a čte, co mu pod ruku přijde. Bývá velmi vzdělaný- i když často je toto vzdělání povrchní. Za tichým zevnějškem Vepře se skrývá vnitřní síla a často i přirozená autorita. Ať už jsou jeho ctižádosti a úkoly jakékoli, koná svou povinnost s maximálním nasazením. Jestliže se Vepř pro něco rozhodne, pak ho nic nezastaví. Vepř má málo přátel,ale ty, které si zvolí, jsou pro celý život.
Vepř může vykonávat všechna povolání, je svědomitý a pilný. Na základě své poctivosti je mnohdy úspěšný i na uměleckém poli. Jedna z jeho mála špatných vlastností-jakmile se jednou začne válet ve špíně, bahní si v ní tak dokonale,až skončí většinou s flaškou na ulici.
Vepř nachází vždy to, co potřebuje k životu. Dostane peníze nebo práci,aniž by se musel namáhat.Lidé mají sklon využívat jeho naivity, což platí také pro citový život Vepře. Bývá stejně tak často klamán a podváděn, jako milován

Ohnivý, Purpurový Kanec (1947, 2007)- ohnivý Kanec oplývá velkou laskavostí a soucitem a je to velice vášnivý a nápaditý milenec. Zajímá se o názory a mínění druhých, a pokud to jde snaží se všem vyjít vstříc. Ve svém úsilí je nepřekonatelný. Kančí větví země je voda. Voda hasí oheň, a tak se tento Kanec občas ocitá v citovém zmatku. Pocity, které ohnivý Kanec prožívá, jsou velmi silné, ale ne vždy je dokáže jasně a plně vyjádřit. Z toho pramení jeho občasné zklamání, zejména týká-li se to jeho milostného vztahu, a on může propadat žárlivosti nebo se cítit tak zahlcen pocity, že se začne oddávat některé ze svých neřestí nebo slabostí. A pokud se toho nahromadí skutečně tolik, že tuto tíhu nelze unést,, nebývá nezvyklé, že se ohnivý Kanec zhlédne v dekadentním životním stylu. V práci se chová neohroženě a odvážně. Svým optimismem může nakazit ostatní, ale může také narazit, nenechá-li si poradit od zkušenějších kolegů. Jinak je svědomitý a umí dobře plánovat, avšak dokáže se také pěkně vztekat, zvláště když neví kudy kam a ostatní se nehodlají přizpůsobit jeho vedení. Musí se mírnit ve své obětavosti a více se soustředit na udržení dobrých vztahů se svými kolegy. Jako partner je Ohnivý Kanec velmi citlivý a smyslně založený. Jeho láska je opravdová a je schopen se cele obětovat svému partnerovi a rodině. Dokáže mnoho prominout a měl by si moudře vybírat, komu dá svou důvěru. Ohnivý Kanec málokdy druhé žádá o pomoc, protože nerad ukazuje své slabiny. Čas od času se Ohnivý Kanec postaví vůči dobře míněným radám, nechce jít dál a chová se hamižně, protože si tím kompenzuje pocit ohrožení. Aby se dostal zpátky do rovnováhy, potřebuje se více soustředit na to, co jej těší a co mu dělá radost.
Zemský, Zlatý Kanec (1959, 2019)-mírumilovný Zemský Kanec si přeje mít hezký život. Má rád dobré jídlo, smyslné sexuální potěšení a vůbec všechny krásné věci. V roli rodiče má ovšem tendenci svým dětem vše dovolit a promíjet jim všechny prohřešky, takže je často rozmazlí. Kančí větví země je voda. Zemský Kanec proto postupuje pomalu, což je pro něj výhodné, jelikož mu to umožňuje promyslet si věci dřív, než se do něčeho pustí, a vyhnout se následnému zklamání. Zemský Kanec je ukázněný a produktivní, rád přispívá ke společnému dílu a nečiní mu potíže naložit na sebe větší břemeno. Nevyhýbá se problémům a díky tomu je schopen překonat všechny překážky. Co se týče práce jako takové, klade na sebe velké nároky, ale současně neodsuzuje ty, kteří nejsou tak svědomití jako on. Jeho úžasná vůle mu garantuje úspech . Jako partner je Zemský Kanec věrný, citlivý, oddaný, něžný a touží kolem sebe vytvořit atmosféru poklidu a harmonie. Ocitne-li se však v situaci , která je pro něj příliš zatěžující nebo chaotická, může onemocnět v důsledku svého strachu ze změn. Zemský Kanec je moudrý a šlechetný a dodává lidem elán. Ve své potřebě vyhovět a pomoci druhým se často uchýlí až k sebeobětování a někdy dokonce nabídne lidem peníze, které nemá. Tento Kanec se musí naučit stanovovat si pevnější hranice ve vztazích. Jinak se mu může stát,že lidé bez zásad jeho laskavosti zneužijí. Prvek země je spojován se sladkou chutí. Zemský Kanec se proto musí krotit ve své touze po sladkostech a cukrovinkách. Vyvážená Země činí Zlatého Kance spolehlivým, srdečným a věrným. Své místo nalezne rozvinutím své přirozené laskavosti.
Kovový, Stříbrný Kanec (1971, 2023) - Kovový Kanec je mocný, odvážný, neochvějný a předurčený k úspěchu. Jakmile se zaměří na nějaký cíl, nic jej v jeho odhodlání nezviklá. Je to statný bojovník, který bojuje a soupeří rád. Musí se však naučit myslet dřív, než jedná, a nejednat impulzivně a nepouštět se do věcí s takovou tvrdohlavostí. Avšak jako všichni Kanci, ani Kovový Kanec není výjimkou v tom, jak holduje smyslným zážitkům a dobrému jídlu. Kančí zemí větve je voda- Kov živí vodu- tedy napomáhá Kovovému Kanci uspět a dosáhnout svých cílů. Tento Kanec je extrovert, který za podpory svých přátel a blízkých plní ty nejnamáhavější a nejnáročnější úkoly a díky své vnitřní síle a statečnosti vítězí. Kovovému Kanci velmi záleží na tom, aby jej jeho kolegové respektovali. Je přímý, otevřený,ale občas ztrácí takt a nechová se zrovna diplomaticky. Je také naivní v tom, jak podceňuje své konkurenty. Cítí-li se však ohrožen, zmocní se jej obrovská síla a všechny přemůže. A pokud se jej někdo pokusí zneužít, může se mu stát, že se setká neobyčejně zuřivým protivníkem. V partnerských vztazích s chová jako opravdový rytíř. Je zdvořilý, romanticky založený a rád se ocitá v roli zachránce. Ovšem za některých okolností dokáže nevědomky zinscenovat drama, které je pak provázeno následky. Toto své destruktivní chování poté, co se vše urovná, zopakuje. Kovový Kanec se musí učit ze svých chyb a ne tvrdohlavě opakovat tytéž hlouposti jen proto, že mu to zrovna dělá dobře. Vzhledem ke své Kovové povaze se stříbrný Kanec často ocitá v nevyrovnaných vztazích- měl by se učit jak ponechat svým partnerům více volnosti. Vyváženost Kovu s projeví v charakteru Kovového Kance jako větší přizpůsobivost, tolerance a schopnost neulpívat na tom, co bylo, ale jít dál, za novým. Jeho úkolem je naučit se projevovat své pocity, být konstruktivnější a nechat ze sebe vyplavit všechen ten roky nashromážděný smutek.
Vodní, Šedý Kanec- ( 1923, 1983) Kančí větví země je Voda a s touto dvojitou porcí vody se stává šedý Kanec velmi milou a vlídnou osobou, která vidí v každém to nejlepší. Hluboce věří v to, že s pomocí správného vedení a podpory je každý schopen překonat i ty nejtěžší překážky, a cítí se zrazen, když odhalí něčí nedostatky. Musí však pochopit, že ne každý má tak čisté úmysly jako on, a musí být obezřetnější. Na druhé straně, když někdo zneužije jeho dobroty, díky svému vodnímu charakteru mu snadno odpustí. V zaměstnání je Vodní Kanec diplomatický, taktní, empatický a snadno si se vším poradí. Díky své otevřenosti a pružnosti se snadno přizpůsobuje všeobecným zájmům. Je to týmový pracovník, kterému nedělá problémy brát si na sebe víc, než je v jeho kompetenci. Vodní Kanec je vysoce hodnotný partner a citlivý, vášnivý milenec. Vždy se snaží o co nejužší vazbu, ať se to týká pracovních nebo milostných vztahů. Někdy se ale může cítit příliš vydaný všanc, protože více dává než dostává. Jako všichni Kanci inklinuje občas k prchlivosti, a pak se trápí důsledky svého nekontrolovatelného jednání. Vodní Kanec má rád společnost a různé oslavy a setkání. Miluje dobré jídlo a dobrou zábavu- musí se mít na pozoru aby zcela nepodlehl konzumnímu způsobu života. V některých případech se u něj může rozvinout některý druh závislosti. Vodní Kanec si potřebuje více věřit a spolehnout se na svou vrozenou odvahu. Nesmí dovolit své ostýchavosti, aby jej blokovala v jeho kreativitě. Jeho úkolem je překonat plachost, zbavit se strachu a vydat se směle do života.
Dřevěný, Modrý Kanec (1935, 1995) - Kančí větví země je voda. Tím se tento Kanec ocitá ve výhodné pozici, protože voda živí dřevo a napomáhá tak jeho rozvoji a růstu. Díky své odvaze si počíná velmi statečně při překonávání životních překážek. Je to tvůrčí, pokroková a idealistická osobnost. V zaměstnání se projevuje jeho ambicióznost ve věcech společného postupu. Touží po hmotném zisku,ale ne za cenu toho, že se přestane ohlížet na druhé. Dobře si vede ve finančních záležitostech a dokáže náležitě zhodnotit kam investovat. Dřevěný Kanec je dobrý vůdce, který ví jak správně zacházet s lidmi, a přesvědčivý řečník, jehož argumenty se těžko vyvracejí. Dokáže druhé nadchnout a motivovat pro realizaci svých idejí a zároveň je těm, které podpoří druhé ve společné věci. Jelikož má navíc umělecké nadání, může se uplatnit např. v oblasti designu. Dřevěný Kanec je altruista s velkým srdcem, vždy připravený pomoci. Druhým. Snad by měl vystupovat poněkud kritičtěji vůči nedůvěryhodným kolegům, kteří jsou připraveni zneužít jeho laskavosti. Ale Dřevěný Kanec uspěje právě díky tomu, že je společenský, přátelský a má ty správné styky. I když někdy má problémy dovést něco ke zdárnému výsledku, přestože se zpočátku do věci pouštěl iniciativně a s plným nasazením. Jako partner a přítel je Dřevěný Kanec velmi pečující, optimistický a veselý, rád vytváří přátelskou atmosféru vzájemného porozumění a dovede rychle zapomenout na náhlá vzplanutí. V mládí bývá Dřevěný Kanec slabý a nemá cíl, ale s pokročilým věkem zraje a sílí. Nechá-li se ovládnout negativními myšlenkami, může být plný předsudků a nedokáže se na věc podívat z jiného úhlu, ale vnese-li rovnováhu do své mysli, stává se pružným a otevřeným. Dřevěný Kanec nesmí potlačovat své negativní emoce jako hněv, ale musí se naučit přetvářet a usměrňovat tak, aby mohl být prospěšný druhým.
Stezka druhá : Pět prvků roku narození
1. Období Dřeva- jaro
2. Období Ohně-léto
3. Období Země- Mezidobí Země odpovídá zhruba odpovídajícím měsícům-leden, duben, červenec a říjen
4. Období Kovu-podzim
5. Období Vody- zima

Stezka třetí: Dvojitý týden narození
1. Začátek jara
2. Déšť
3. Probuzení
4. Jaro
5. Jasno a slunečno
6. Déšť plodnosti
7. Léto
8. Kypící hojnost
9. Zralé snopy
10. Rozhraní léta
11. Malé horko
12. Velké horko
13. Podzim
14. Konec horka
15. Bílá rosa
16. Rozhraní podzimu
17. Chladná rosa
18. První závan mrazu
19. Začátek zimy
20. Malý sníh
21. Velký sníh
22. Rozhraní zimy
23. Malé mrazy
24. Velké mrazy

Určení 24 dvojtýdnů
Mezidobí Země
24.dvojtýden- období 21.1-4.2. - krutá zima Země 0
Jaro
1.- 5.2.- 18.2. Počátek jara Dřevo +
2.- 19.2. -4.3. Začátek dešťů Dřevo +
3.- 5.3.-19.3. Probouzení hmyzu Dřevo +
Mezidobí Země
5.- 5.4.-19.4.- jasné a pestré počasí Země 0
6.- 20.4. -4.5. Klíčení zrna Země 0
Léto
7.- 5.5.- 19.5. - začátek léta Oheň +
8.- 20.5.- 5.6. Růst obilí Oheň +
9.- 6.6.- 20.6.- Zrno v kvasu Oheň +
10.- 21.6.-6.7.- Letní slunovrat Oheň +
Mezidobí Země
11.- 7.7.- 21.7.- Mírná horka Země 0
12.- 22.7.-6.8. - Velká horka Země 0
Podzim
13.- 7.8.- 21.8.- Začátek podzimu Kov -
14.- 22.8.-7.9.- Konec horka Kov -
15.- 8.9.- 23.9.- První rosa Kov -
16.- 23.10.-7.10. Podzimní rovnodennost Kov -
Mezidobí Země
17.- 8.10.-22.10. Chladná rosa Země 0
18.-23.10.-6.11. Jinovatka Země 0
Zima
19.- 7.11.-21.11.-příchod zimy Voda -
20.-22.11-7.12.- Sněhový poprašek Voda-
21. -8.12.- 20.12. Velký sníh Voda -
22.- 21.12.-6.1. Zimní slunovrat Voda -
Mezidobí země
23.- 6.1.-21.1. -Mírná zima Země 0

Jaro se probouzí a s ním přichází klíčení a početí projevů života, což odpovídá ránu.. Vše se vyvíjí a roste z toho, co leželo v jejich zárodku skryto. Každý roční cyklus začíná jarem. Vše živé se osvobozuje od zimní nezřivosti a začíná se pohybovat právě na jaře. Síla Dřeva je nejdravější, nejsurovější síla, která existuje. Je to síla zrodu, síla pronikání, síla mladého jangu. Úcinnost této síly spočívá v potencionalitě jejího rozvoje.
Léto
Léto odpovídá polednímu slunci na obloze. Vegetativní, organické tu přechází do duševního, vědomého, kde se stvořené navzájem spatřuje. Symbolizuje také lidskou společnost, kde osvícený panovník vládne světu. Síla ohně je mocná síla jangu. Hoří, ulpívá na místě, dokud nestráví vše, co může pohltit. Navíc není vázána jedním místem, jiskřička se může rozhořet, kamkoli dolétne. Proto si musíme dávat na sílu Ohně pozor. Je to síla růstu. Ale protože je to síla starého jangu, není už tak nezkrotná jako síla mladého jangu
Podzim
Podzim ukončuje žně, jako večer zakončuje denní námahu. Je to přísná doba, kdy každý musí ukázat své plody. Síla Kovu je síla uvadání. Vše se připravuje na zimu a chlad, stahuje se do sebe, akumuluje poslední záchvěvy tepla. Síla Kovu se uschovává, aby bylo vše připraveno pro budoucí život. Nesnaž se však probudit její jangovou část ! Pak brání svou sklizeň jako matka své mládě a začíná nelítostný boj
Zima
V tomto období nalézá zaseté semeno v tajemném klidu svůj odpočinek a zimní spánek a těší se na svůj jarní počátek. Smrt a život, umírání a vzkříšení, to jsou myšlenky ke konci roku starého a počátku roku nového, kdy jedno je vystřídáno druhým. Síla hluboké Vody je silou zániku. Vše se v míru ukládá ke spánku, aby mohlo načerpat síly pro nový útok jarního dřeva. Dobrotivá síla životadárná vody vše v klidu připravuje na její zrození. Ale pozor! Není dobré se spoléhat na její nekonečnou bezednost. Vody hlubiny se zavřou za mnoha kameny,ale pak se vylije ze břehů a není síly, která by se síle jinové vody mohla postavit! Smete bez jakýchkoli skrupulí vše, co jí přijde do cesty.
Mezidobí Země
Mezidobí Země odpovídá zhruba odpovídajícím měsícům-leden, duben, červenec a říjen a vládám Draka, Kozy, Psa a Buvola. Ve staré Číně patřil ke každému mezidobí Země rituál, kdy císař byl svými ministry uveden do dvorany se čtyřmi dveřmi, vedoucími na čtyři světové strany, např.v lednu ze severu a sám vyšel po malém obřadu dveřmi na východ. Vedl tak zemi správným směrem. Leden, měsíc Buvola je sice poslední (ve východní kosmografii je leden skutečně posledním měsícem) ale není to však ledajaký měsíc. Pro staré Mistry byl vždy daleko důležitější konec-protože ten nám dává šanci využít zkušenosti a kultivovat věci příští. Země, jako matka o vše pečuje, vše pečlivě připravuje, stará se o budoucí blaho. Pole zahalí sněhovou přikrývkou, aby schované zrno mohlo pohodlně přežít zimu, naše tělo má šanci pracovat s malým,ale nesmírně důležitým ohýnkem, který v našem těle zajišťuje základní životní pochody- podle starých Mistrů je tento ohýnek uložen v oblast ledvin. Jeho úkolem není hřát,ale zajišťovat hoření ohňů vyšších- ohně “ministerského”, jenž má na starosti trávení a ohně “císařského”, který ovlivňuje naší psychiku- mají na starosti pochody těla mimořádné důležitosti. Čím kvalitněji hoří ohýnek v ledvinách (zvaný MING MEN) tím lepší je schopnost těla udělat si samo v sobě pořádek. A toho využíváme právě v měsíci lednu-napojujeme se na energie času a zlepšujeme tak svou kondici. Ostatní tři měsíce mají obdobnou i samostatnou úlohu,ale působí spíše na následující měsíce než na celý rok. Zatímco ledem zastane asi 80% práce mezidobí Země, zbylých dvacet zůstává na duben, červenec a říjen. Síla Země je silou matky. Nemá obdoby když chrání svá mláďata, je slabá když obhajuje sama sebe-je to síla zralosti, nemá ráda změnu, zajišťuje stabilitu. Ale běda, chce-li se mládě osamostatnit. Vynaloží všechny prostředky aby si ho udržela. Síla Země je silou středu, není ani silou jangovou ani jinovou, obsahuje polovinu jangu a polovinu jinu. Může se chovat stejně jak aktivně- jangově, tak pasivně- jinově

Stezka čtvrtá: 28 nebeských dómů- Lunárních Vládců dne narození (číslo dómu není číslo dne narození)
1. Bezrohý drak- Země +
2. Drak - Dřevo +
3. Jezevec- Dřevo -
4. Zajíc- Dřevo +
5. Liška - Dřevo -
6. Tygr - Dřevo +
7. Leopard- Země -
8. Kondor - Země +
9. Vodní buvol - Voda +
10. Netopýr- Voda -
11. Krysa, myš - Voda +
12. Vlaštovka- Voda -
13. Vepř, Prase, Kanec ,Divočák- Voda +
14. Dikobraz - Země -
15. Vlk - Země +
16. Pes- Kov +
17. Bažant- Kov -
18. Kohout - Kov +
19. Havran- Kov -
20. Opice - Kov +
21. Lidoop- Země -
22. Tapír- Země +
23. Koza, Ovce- Oheň -
24. Jelínek Muntjak- Oheň -
25. Kůň- Oheň +
26. Jelen - Oheň -
27. Had- Oheň +
28. Červ- Země -

Stezka pátá: 12 Vládců dvouhodin narození
Je třeba brát v potaz letní čas. V čínské astrologii se počátek dne bere od 23h předchozího dne
1. Dvouhodina Krysy, Myši 0:00- 0:59h a 23:00-24:00 h- Voda +
Krysími přednostmi jsou bystrá mysl, obchodní talent, schopnost být okouzlujícím. To Kryse umožňuje dát plánu perspektivu, moudře investovat a nenechat se druhými oklamat či zmást. Nezávislost, temperament. Je třeba naučit se přemýšlet než něco vyslovíte. Schopnost pomáhat druhým

2. Dvouhodina Buvola- 1:00- 2:59h Voda -
1h-3h- čas kterému vládne Buvol. Mezi Buvolí kvality patří vytrvalost, stálost a rozhodnost. Jeho vliv s sebou nese schopnost a odhodlání tvrdě pracovat, ctít rodinné hodnoty, pracovat pro blaho všech. Pokud jde o povolání nebojte se riskovat a odejít z domova, aby jste dosáhli svých cílů

3. Dvouhodina Tygra- 3:00- 4:59h Dřevo +
Tygr- Tygří kvality jsou energie, vůdcovství a odvaha. Tygří lidé mají schopnost oslnit, dělají si snadno přátele a nemají problém vytvářet vztahy s odlišnými typy lidí. V mládí možné konflikty s rodinou.

4. Dvouhodina Zajíce, Králíka (Kočky)- 5:00- 6:59h Dřevo -
k zajícovým přednostem patří kamarádství a přizpůsobivost. Umožňuje tak být laskavým a jemným člověkem. Dlouho člověk nemusí být schopen navázat naplňující vztah,ale ve středním věku se naučí lépe s lidmi vycházet

5. Dvouhodina Draka- 7:00- 8:59h - Dřevo +
protože Drak vyniká schopnostmi být mocný, horoucí a vášnivý, vnáší tytéž kvality do vztahů, přidává životu na jeho intenzitě, přináší vzrušení a také příležitost k cestování. Jste bystří, cílevědomí a pro druhé přitažliví. Povedete rušný život,ale někdy se budete cítit osamělí. Můžete dosáhnout slušné životní úrovně.

6. Dvouhodina Hada- 9:00- 10:59h- Oheň -
k Hadím přednostem patří moudrost, tajemnost a citlivost. Tento vliv poskytuje dar trpělivost, intuice a porozumění lidským duším. Obchodní talent, schopnost vybudovat si kariéru a zabezpečit rodinu

7. Dvouhodina Koně- 11:00- 12:59h Oheň +
Kůň -Kůň vyniká schopnosti kamarádství, bezstarostností a smyslem pro humor. Tak pod jeho vlivem roste popularita a oblíbenost, dobrodružný duch i rázná smělost. Jste činorodí, bystří a tvrdohlaví. Milujete změny a cestování.

8. Dvouhodina Kozy, Ovce- 13:00- 14:59h Oheň -
k jejím přednostem se počítá jemnost, soucit a láska k životu. Tento vliv přináší do osobnosti kreativní, umělecký a mírumilovný podtón. Jste bystří ale nesnažte se vnucovat své názory ostatním. Největší výzva vás čekají ve středním věku.

9. Dvouhodina Opice- 15:00- 16:59h Kov +
Opice srší důvtipem, všestranným talentem a postrádá zábrany. Pod jejím vlivem je snadné uspět v mnohých povoláních, získat duchaplnost i šarm. Peníze snadno vyděláváte i snadno utrácíte. Případné citové problémy mohou ovlivňovat kariéru

10. Dvouhodina Kohouta (Fénixe)- 17:00-18:59h Kov -
ke Kohoutovým přednostem patří soudnost, plánovitost a bystrá vnímavost. Pod jeho vlivem člověk ví, jak zacházet s penězi, jak se postavit k práci, kde být skeptický a jak dosáhnout úspechu. Během dospívání může nastat hodně sporů s rodiči

11. Dvouhodina Psa- 19:00- 20:59 Kov +
Pes- vyniká nesobeckostí a idealismem. Tento vliv přináší schopnosti být dobrým přítelem, důvěřovat a nechat se vést vysokými morálními principy. Jste schopní, odvážní a iniciativní. Pokuste se mírnit svou netrpělivost. Prožít život naplno je pro vás mnohem důležitější než peníze, které se vám podaří nashromáždit

12. Dvouhodina Vepře, Prasete, Divočáka, Kance- 21:00- 22:59h- Voda -
ke Kančím vlastnostem patří mírumilovná povaha, optimismus a citlivost. Tento vliv zprostředkovává radostný přístup k životu a k druhým a možnost nalezení vnitřního pokoje. Jste manuálně zruční a kladete si vysoké cíle. Snadno se rozhněváte,ale rychle odpouštíte a zapomínáte

Měsíc narození
21.1- 4.2.- Krutá zima - Tygr Dřevo +
5.2.-18.2. - Počátek jara
(v západní astrologii je období 21.1.- 18.2. Obdobím znamení Vodnáře)

19.2.-4.3. Začátek dešťů
5.3.- 20..3.- Probouzení hmyzu - Zajíc Dřevo -
(v západní astrologii je období od 19.2.do 19.3. Obdobím znamení Ryb)

21.3.- 4.4. Jarní rovnodennost
5.4. - 19.4. Jasné a pestré počasí - Drak Dřevo +
(v západní astrologii je období od 21.3. Do 19.4.obdobím znamení Berana)

20.4.- 4.5. Klíčení zrna
5.5.- 19.5.- Začátek léta - Had Oheň -
(v západní astrologii je období od 20.4. Do 19.5. Obdobím znamení Býka)

20.5. -5.6.- Růst obilí
6.6.- 20.6.- Zrno v kvasu Kůň Oheň +
(v západní astrologii je období od 20.5.do 20.6. Obdobím znamení Blíženců)

21.6.-6.7.- Letní slunovrat
7.7.- 21.7.- Mírná horka Koza Oheň -
(v západní astrologii je období od 21./22.6.do 21.7. Obdobím znamení Raka)

22.7.- 6.8. - Velká horka
7.8.-21.8.- Mírná horka Opice Kov +
(v západní astrologii je období od 22.7.do 21.8.období znamení Lva)

22.8.- 7.9. Konec horka
8.9.-23.9. První rosa Kohout Kov -

23.9.- 7.10. Podzimní rovnodennost
8.10.- 22.10. Chladná rosa Pes Kov +
(období 23.9.- 22.10. Je v západní astrologii obdobím znamení Vah)

23.10.- 6.11.- Jinovatka
7.11.- 21.11- Příchod zimy Vepř Voda -
(období 23.10.- 21.11.je v západní astrologii obdobím znamení Štíra)

22.11.- 7.12.- sněhový poprašek
8.12,- 20.12.- Velký sníh Krysa Voda +
(období 22.11.- 20.12. Je v západní astrologii obdobím Střelce)

21.12.- 6. 1.- Zimní slunovrat
6.1.- 21.1.- Mírná zima Buvol Voda -
(období od 21.12.do 21.1.je v západní astrologii období znamení Kozoroha)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one